• news.cision.com/
  • ISR/
  • ISR upptar lån om 20 MSEK för att påskynda utveckling av läkemedel

ISR upptar lån om 20 MSEK för att påskynda utveckling av läkemedel

Report this content

I syfte att tillföra rörelsekapital för den fortsatta utvecklingen av ISRs läkemedel med fokus på immunsystemet har styrelsen för ISR Immune System Regulation Holding AB beslutat att uppta lånefinansiering om 20 MSEK.

ISR har valt att uppta en lånefinansiering för att tillföra Bolaget tillräckligt med rörelsekapital för att genomföra två Fas-II studier på ISR048 (läkemedel för behandling av HIV-infekterade individer) samt prekliniska studier och ansökan om IND-status för projekt i dotterbolagen ISR Oncology och ISR HBV.

”Såväl vår hepatit B-studie som vårt cancerprogram utvecklas snabbare än förväntat. Inom cancer har vi med vår immunolid IRS050 redan ett halvår tidigare än beräknat nått de finala toxikologiska studierna för att kunna ansöka om IND-status. Genom att förstärka kassan redan nu räknar vi med att tidigarelägga våra kliniska program med studier av patienter med cancer och hepatit B. Vi har ett mycket spännande år framför oss och det gäller inte minst inom HIV-området”, berättar ISRs VD Ola Winqvist.

Styrelsen utvärderar kontinuerligt lämpliga finansieringsalternativ i syfte att säkerställa Bolagets långsiktiga finansiering på ett optimalt sätt, varav detta lån är ett steg, i syfte att tillgodose de kapitalbehov som uppstår i utvecklingen av dessa läkemedelskandidater.

Lånet upptas till marknadsmässiga villkor (1% per påbörjad 30-dagarsperiod) och löper till den 30 juni 2020. Om lånet inte återbetalats senast 30 juni 2020 har långivaren rätt att kvitta lånet mot aktier till marknadsmässiga villkor.

Mangold Fondkommission har agerat finansiell rådgivare åt ISR i samband med upptagandet av lånet.

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 december 2019 kl 23.04 CET

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel.
Erik Penser Bank, Box 7405, 103 90 Stockholm är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00 Email: certifiedadviser@penser.se

Aktien

Ticker: ISR
ISIN-kod: SE0008212195
www.israb.se    

Prenumerera

Dokument & länkar