• news.cision.com/
  • ISR/
  • Kallelse till årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019, kl. 14.00 på Günther & Wikberg Fondkommission, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan 

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 maj 2019 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Rörstrandsgatan 58, 113 40 Stockholm, per telefon 073 500 72 75 eller via e-post på adress; lennart.dreyer@israb.se. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara genomförd 3 maj 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande skall medtas och uppvisas på bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.israb.se.

Antal aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 24 718 132 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
 

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av minst en justeringsman

5. Godkännande av dagordning

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Verkställande direktörens anförande

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

12. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

14. Val av revisor

15. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna

16. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier

17. Övriga frågor

18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut: 

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Anders Aspegren väljs till ordförande vid stämman

Disposition av bolagets resultat (punkt 10) 

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2018 inte lämnas. 

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 12)

Förslag att styrelsen skall bestå av tre ledamöter utan suppleanter och en revisor

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 13)

Förslag om omval av styrelseledamöterna Anders Milton, Gunnar Jardelöv och Hans Glise. Gustaaf Wolvaardt har avböjt omval. Förslag att Anders Milton omväljs till styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 14)

Förslag att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor (varvid Magnus Lagerberg avses tjänstgöra som huvudansvarig revisor, ersätter Henrik Magnusson Luther.)

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 14)  

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning för expansion och nya affärsmöjligheter.  

Aktieägares frågerätt   

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman och om bolagets och koncernens ekonomiska situation. Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget under ovan angiven adress. 

Handlingar till stämman 

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, kommer från och med den 15 april 2019 att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt på bolagets webbplats www.israb.se och skickas till aktieägare som begär det och samtidigt uppger sin adress.  

Stockholm april 2019

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) 

Styrelsen    

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank, Box 7405, 103 90 Stockholm är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.
 

Email: info@israb.se 

Ticker: ISR

ISIN-kod: SE0008212195

www.israb.se

Prenumerera

Dokument & länkar