• news.cision.com/
  • ISR/
  • Kallelse till årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), org. nr. 559026-7828, kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april 2020, kl. 10.00 på Scandic Continental, Vasagatan 22, 111 20 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken

tisdagen den 21 april 2020 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Rörstrandsgatan 58, 113 40 Stockholm, per telefon 073 500 72 75 eller via e-post på adress; lennart.dreyer@israb.se. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara genomförd senast 21 april 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande skall medtas och uppvisas på bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.israb.se.

Antal aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 24 718 132 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av minst en justeringsman

5. Godkännande av dagordning

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Verkställande direktörens anförande

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

12. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

15. Val av revisor

16. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

17. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens paragraf 2

18. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens paragraf 8

19. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens paragraf 10

20. Övriga frågor

21. Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Monica Lagercrantz väljs till ordförande vid stämman

Disposition av bolagets resultat (punkt 10)

Styrelsen föreslår att de till bolagsstämman disponibla medlen om 130 086 663 kr skall balanseras i ny räkning och att någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2019 inte lämnas.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 12)

Förslag att styrelsen skall bestå av tre ledamöter utan suppleanter och en revisor

Förslag till arvode till styrelsen och revisor (punkt 13)

Förslag om oförändrat arvode till styrelsen vilket innebär 150 000 kr till styrelsens ordförande och 75 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter.

Förslag att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 14)

Förslag om omval av styrelseledamöterna Anders Milton, Gunnar Jardelöv och Hans Glise. Förslag att Anders Milton omväljs till styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 15)

Förslag att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor, varvid Magnus Lagerberg avses tjänstgöra som huvudansvarig revisor. 

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emission ska kunna genomföras med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

----------------------------

För beslut i enighet med styrelsens förslag, pkt 16, krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Styrelsens förslag att ändra bolagsordningens paragraf 2 (punkt 17)

Nuvarande lydelse:

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

                                                                  ----------------------------

Förslag till ny lydelse:

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

För beslut i enighet med styrelsens förslag, pkt 17, krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Styrelsens förslag att ändra bolagsordningens paragraf 8 (punkt 18)

Nuvarande lydelse:

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, samt genom annonsering med information om att kallelse skett i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen för stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Förslag till ny lydelse:

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska göra anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren har anmält detta enligt föregående stycke.---------------------------

För beslut i enighet med styrelsens förslag, pkt 17, krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Styrelsens förslag att ändra bolagsordningens paragraf 10 (punkt 19)

Nuvarande lydelse:

Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm.

Förslag:

Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Solna.---------------------------

För beslut i enighet med styrelsens förslag, pkt 17, krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Aktieägares frågerätt 

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman och om bolagets och koncernens ekonomiska situation. Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget under ovan angiven adress.

Handlingar till stämman

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, kommer från och med den 2 april 2020 att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt på bolagets webbplats www.israb.se och skickas till aktieägare som begär det och samtidigt uppger sin adress. 

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integretetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm mars 2020

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

Styrelsen   

 

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel.
Erik Penser Bank, Box 7405, 103 90 Stockholm är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00 Email: certifiedadviser@penser.se

Aktien

Ticker: ISR
ISIN-kod: SE0008212195
www.israb.se    

Prenumerera

Dokument & länkar