Kommuniké från årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) hölls i Stockholm den 27 april 2020, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Årsredovisning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2019 fastställdes, styrelsens och VD:s förslag till resultatdisposition godkändes och styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Val av styrelse, styrelseordförande, revisor och beslut om arvoden

Till styrelseledamöter omvaldes Anders Milton, Hans Glise och Gunnar Jardelöv.

Anders Milton omvaldes till styrelseordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers omvaldes som revisor. Huvudansvarig revisor är Magnus Lagerberg.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 150 000 SEK till styrelsens ordförande och 75 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter, samt att revisorn ska erhålla arvode enligt godkänd räkning. 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emission ska kunna genomföras med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Det noterades att beslutet om emissionsbemyndigande var enhälligt.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämma beslöt att ändra bolagsordningens §2, 8 och 10 till följande:

Ny lydelse §2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

Ny lydelse §8

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska göra anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren har anmält detta enligt föregående stycke.

Ny lydelse §10

Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Solna.

Det noterades att besluten om ändringar i bolagsordningen var enhälliga.

Ola Winqvist
CEO, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

E-post: ola.winqvist@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel.
Erik Penser Bank, Box 7405, 103 90 Stockholm är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00 Email: certifiedadviser@penser.se

Aktien

Ticker: ISR
ISIN-kod: SE0008212195
www.israb.se    

Prenumerera

Dokument & länkar