• news.cision.com/
  • ISR/
  • Rättelse - Pressmeddelande ISR Halvårsrapport är kurspåverkande och MAR-disclaimern har av misstag utelämnats i pressreleasen tidigare idag.

Rättelse - Pressmeddelande ISR Halvårsrapport är kurspåverkande och MAR-disclaimern har av misstag utelämnats i pressreleasen tidigare idag.

Report this content

Halvårsrapport - ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

Sammanfattning av halvårsrapport 

• Företagets fas IIa-studie, ISR003, har nått halvvägs i rekrytering, och är därmed försenad. Sista patienten i studien förväntas utvärderas under Q1 2020. Studien undersöker om immunaktivering med ISR048 kan påverka HIV-reservoarerna hos patienter som står på bromsmedicin.

• Bolaget håller på och färdigställer det kliniska prövningsprotokollet för ISR004, en fas II-studie där den immunstimulerande effekten av ISR048 kommer undersökas på patienter som utvecklat resistens mot bromsmedicin. Strategin är att även positionera ISR048 som ett alternativt läkemedel till dagens
bromsmediciner och på så sätt adressera problemet med resistensutveckling hos ART. Vi för även diskussioner med intressenter i Asien för att genomföra en fas III-klinisk studie av HIV-patienter med ISR048.

ISR:s plattformsprogram har tagit fram 60 unika immunstimulerande läkemedelskandidater. ISR050, vår läkemedelskandidat från Immunolidfamiljen, har visat mycket bra effekt i djurmodell av cancer. ISR Oncology AB, har nu påbörjat arbetet med att ta fram en IND (Investigational New Drug) för att
genomföra kliniska prövningar. Initiala toxikologiska prövningar har fallit väl ut och uppskalning av produktion till 100 liter produktion har givit hög renhet och utbyte.

• I det nystartade helägda dotterbolaget ISR HBV AB undersöks immunolider i prekliniska studier och i djurmodell för att hitta läkemedelskandidater med bäst effekt mot HBV. Dessa substanser går sedan vidare in i toxikologiska studier för läkemedelsutveckling.

Väsentliga händelser under det första halvåret 

- 2019-02-04 – ISR startar ett nytt dotterbolag ISR HBV AB.
- 2019-03-13 – ISR har beslutat att starta produktion av bolagets
                         läkemedelskandidat för cancerbehandling.
- 2019-05-15 – ISR ska starta klinisk studie för behandling av HIV-patienter
                        som är resistenta mot bromsmedicin.

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

ISR:s fas IIa-studie på HIV-infekterade patienter riskerar fördröjas – utökar därför med fler centra.

Delårsperioden 2019-01-01 - - 2019-06-30

Rörelseintäkter                       0
Rörelseresultat                       -15,8 mkr (-8,9)
Resultat per aktie                   - 0,64 kr (-0,48).
Soliditet                                   55 % (65%)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel.
Erik Penser Bank, Box 7405, 103 90 Stockholm är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00 Email: certifiedadviser@penser.se

Aktien

Ticker: ISR
ISIN-kod: SE0008212195
www.israb.se    

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl 08.27 CET. Rättad 22 augusti kl 22.46

Prenumerera

Dokument & länkar