Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1 i ISR

Report this content

Den 3 mars 2021 är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO1 i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) (”ISR” eller ”Bolaget”). Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO1 pågår till och med den 10 mars 2021. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i ISR. Teckningskursen är 2,90 SEK per nytecknad aktie.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1:

Utyttjandeperiod: 24 februari 2021 - 10 mars 2021.

Teckningskurs: 2,90 SEK per nytecknad aktie.

Emissionsvolym: 8 239 377 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande emitteras 8 239 377 aktier och Bolaget kan tillföras som högst cirka 23,9 MSEK före emissionskostnader.
Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO1: 3 mars 2021.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 3 mars 2021, alternativt, nyttjas senast den 10 mars 2021, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO1 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner inom ovan angiven tid.

Ägarbrev till teckningoptionsinnehavare av serie TO1 finns bilagt i detta pressmeddelande och finns dessutom att tillgå från Bolagets hemsida på www.israb.se. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna inkluderades som en del av det prospekt som publicerades i samband med företrädsemissionen som offentliggjordes den 4 maj 2020. Ett självständigt dokument med villkor för teckningsoptionerna såväl som prospektet i helhet finns också att tillgå på ovanstående webbadress.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)
Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.israb.se och på emissionsinstitutet Mangold Fondkommissions AB:s hemsida www.mangold.se.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till ISR i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5030 1595
E-post: emissioner@mangold.se

För ytterligare information, kontakta:
Ola Winqvist
VD, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

E-post: ola.winqvist@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Om ISR
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunorheliner.
Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm. Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550

E-post: ca@mangold.se

Aktien
Ticker: ISR
ISIN-kod: SE0008212195
www.israb.sePrenumerera

Dokument & länkar