Förändring av antalet aktier och röster i ITAB

Report this content

Antalet aktier och röster i ITAB Shop Concept AB (publ) (”ITAB” eller ”Bolaget”) har ändrats under mars månad till följd av genomförandet av den tidigare kommunicerade rekapitaliseringen.

Som tidigare kommunicerats beslutade styrelsen för ITAB, med stöd av bemyndigandet som lämnades av extra bolagsstämman den 15 januari 2021, i februari om en företrädesemission. Vidare beslutade extra bolagsstämman den 15 januari 2021 om en kvittningsemission och under februari begärde ägarna av A-aktier i Bolaget att samtliga A-aktier skulle omstämplas till B-aktier. Den 12 mars 2021 meddelades att företrädesemissionen och kvittningsemissionen fulltecknats, samt att styrelsen beslutat om omstämpling av samtliga A-aktier till B-aktier.

Per den 31 mars 2021, den sista handelsdagen i månaden, uppgick det totala antalet aktier och röster i ITAB till 218 100 192.

Till följd av företrädesemission har det totala antalet B-aktier ökat med 102 383 430 aktier. Kvittningsemissionen har medfört att det totala antalet B-aktier ökat med 13 333 332 aktier och omstämplingen har medfört att samtliga 22 166 400 A-aktier omstämplats till B-aktier. Efter rekapitaliseringen finns inga A-aktier utestående och antalet B-aktier har ökat med totalt 137 883 162 till 218 100 192 aktier. Aktiekapitalet har ökat från 42 659 983,9 SEK till 90 875 551,6 SEK.

 

För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB
Andréas Elgaard – President & CEO
Telefon: 036 31 73 00
Mobil: 073 232 16 35
Box 9054, 550 09 JÖNKÖPING
Telefon: 036 31 73 00
itab.com, itabgroup.com


Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, kl. 13.00 den 31 mars 2021.
 

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB har cirka 3 030 anställda och årsomsättningen uppgick 2020 till 5 323 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar