Kommunikè från extra bolagsstämma i ITAB Shop Concept AB (publ) den 15 januari 2021

Report this content

Extra bolagsstämman i ITAB Shop Concept AB (publ) fattade idag nedan beslut, i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag, i syfte att fullfölja den rekapitalisering som bolaget avser att genomföra enligt vad som kommunicerades genom pressmeddelande den 4 december 2020. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes extra bolagsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.

BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM FÖRETRÄDESEMISSION
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om en nyemission av högst 102 383 430 B-aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare, oavsett aktieslag, i syfte att genomföra den företrädesemission som är en del av den avsedda rekapitaliseringen. Teckningskursen i företrädesemissionen har fastställts till 7,50 kronor per ny B-aktie.

BESLUT OM KVITTNINGSEMISSION
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en kvittningsemission om högst 13 333 332 B-aktier till Pomona-gruppen AB, VIEM Invest AB och Övre Kullen AB, i syfte att som del av den avsedda rekapitaliseringen återbetala de kortfristiga aktieägarlån som bolaget ingick i juli 2020. Genom kvittningsemissionen minskar bolagets skuldbörda med 99 999 990 kronor. Kvittningsemissionen innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 5 555 583,832788 kronor genom emission av högst 13 333 332 B-aktier. Emissionskursen i kvittningsemissionen är fastställd till 7,50 kronor per ny B-aktie.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser för antalet styrelseledamöter och suppleanter så att styrelsen kan bestå av högst nio ledamöter med högst nio suppleanter.

VAL AV NY STYRELSELEDAMOT 
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska utökas från nuvarande åtta ledamöter till nio ledamöter, att  Vegard Søraunet, såsom representant för den aktör som förväntas bli bolagets största aktieägare i samband med rekapitaliseringen, väljs till ny styrelseledamot i bolaget och att Vegard Søraunet ska erhålla styrelsearvode i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2020, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.För ytterligare information om besluten hänvisas till de fullständiga förslagen intagna i kallelsen som finns tillgänglig på bolaget hemsida, www.itabgroup.com. Protokollet från extra bolagsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på bolaget hemsida, www.itabgroup.com, senast två veckor efter extra bolagsstämman.

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 januari 2021 kl. 12.00.

För ytterligare information, tag kontakt med:
ITAB Shop Concept AB 
Andréas Elgaard, President & CEO
Telefon: 036 31 73 00
Mobil: 073 232 16 35

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
itab.com, itabgroup.com 


 

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB har cirka  3 200 anställda och årsomsättningen uppgick 2019 till 6 064 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar