Villkor för företrädesemission av konvertibler i ITAB Shop Concept AB (publ)

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland eller Kanada. Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder som följer av svensk rätt.

Vid ITAB Shop Concept ABs (publ) (”ITAB” eller ”bolaget”) årsstämma den 3 juni 2008 bemyndigades styrelsen att fastställa villkoren för nyemission av konvertibler med företrädesrätt för ITABs aktieägare, i syfte att finansiera förvärvet av Hansa Kontor Shopfitting.

Styrelsen har i dag fastställt följande villkor med stöd av bemyndigandet:

(a) Lånebeloppet för konvertibelemissionen skall vara högst 237 870 800 kr. Om full konvertering sker av bolagets utestående konvertibla förlagslån 2005/2008 skall beslutet anses innebära att lånebeloppet skall ökas med högst ytterligare 4 930 000 kr.

(b) Det belopp som skall betalas för varje konvertibel skall uppgå till 85 kr.

(c) Räntefoten som ska gälla för konvertibellånet skall vara 12 månaders STIBOR (omräknad från 365 dagar till 360 dagar) med tillägg av 1,5 procentenheter.

(d) Konverteringskursen för konvertiblerna ska uppgå till 85 kr.


De ovanstående villkoren innebär att aktieägarna har rätt att teckna en (1) ny konvertibel för fem (5) befintliga aktier i ITAB till en teckningskurs om 85 kronor per konvertibel och att konvertiblernas nominella belopp är 85 kr. Beslutet innebär, vid full konvertering av bolagets utestående konvertibla förlagslån 2005/2008, att högst 2 856 480 konvertibler kommer att emitteras och att ITAB tillförs högst 242 800 800 kronor före emissions- och garantikostnader. Konvertibellånet löper med ränta från den 14 juli 2008, förfallande till betalning den 31 december varje år, första gången den 31 december 2008. Räntesatsen fastställs särskilt för varje ränteperiod med tillämpning av ovanstående räntefot.

Som tidigare meddelats har huvudaktieägarna Thord Johansson via bolag, Johan Rapp via bolag och Stig-Olof Simonsson förbundit sig att teckna sina respektive andelar motsvarande 55,4 procent av nyemissionen. Därtill har dessa ägare ställt ut en garanti innebärande att de förbundit sig, för det fall emissionen inte är fulltecknad av andra, att teckna ytterligare konvertibler utan stöd av företrädesrätt till ett värde om 65 miljoner kronor. Detta innebär att emissionen genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden är säkerställd till cirka 82,2 procent.

Konvertibler som inte tecknas med stöd av företrädesrätt kommer i första hand erbjudas dem som tecknat konvertibler i nyemissionen med stöd av teckningsrätter, i förhållande till det antal konvertibler som tecknats.

Nyemissionens tidsplan i korthet:
- Sista handelsdag i ITAB-aktien inklusive rätt att deltaga i emissionen är den 5 juni 2008.
- Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 11 juni 2008.
- Prospekt avseende nyemissionen avses offentliggöras den 16 juni 2008.
- Teckningsperioden äger rum mellan 16-30 juni 2008.
- Handel med teckningsrätter äger rum mellan 16-25 juni 2008.

Frågor kring emissionen hänvisas till Nordea, 08-20 69 44


För ytterligare information kontakta:

För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB
VD/CEO Ulf Rostedt
Telefon: +46 36 31 73 00
Mobil: 0706-948682

Ekonomichef/CFO Magnus Olsson
Telefon: +46 36 31 73 00
Mobil: 0705-444789

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
Telefon: +46 [0]36 31 73 00
info@itab.se, www.itab.se

Notera
Informationen är sådan som ITAB skall offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juni 2008 kl. 09.00.

Om ITAB
ITAB levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning såsom kassadiskar och entrésystem samt egenutvecklade produkter. Koncernen har cirka 1 700 anställda.

Om oss

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB har cirka 3 200 anställda och årsomsättningen uppgick 2019 till 6 064 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar