Bokslutskommuniké 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 * Omsättningen ökade med 11% till 1.275 Mkr (1.148) * Resultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 81 Mkr (75) * Inklusive jämförelsestörande poster uppgick resultatet till 90 Mkr (77) * Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 8,60 kr (7,80), * Förvärv av Telmia Konsult & Industri AB * Förvärv av inkråmet i ISC Inter Shop Center i Holland Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick till 1.275 Mkr (1.148) och resultatet efter finansiella poster till 90,3 Mkr (77,2). I årets resultat ingår jämförelsestörande poster med 9,1 Mkr (1,9). Årets belopp består av återbäring av pensionsmedel från SPP, nuvärdesberäknad till 20,6 Mkr, samt reaförluster, nedskrivningar och reservering för kapacitetsneddragning med -11,5 Mkr. Vinsten per aktie efter full skatt uppgick till 8,60 kr (7,80). Soliditeten var vid årets slut 31% (29). Företagsaffärer I september har Telmia Konsult & Industri AB i Solna förvärvats. Telmias verksamhet består huvudsakligen av utveckling, tillverkning och försäljning av elektronisk och mekanisk utrustning främst inom området data- och telekommunikation. Företaget är inne i ett expansivt utvecklingsskede och har en omsättning på 25 Mkr med god lönsamhet. I oktober har inkråmet i ISC Inter Shop Center i Holland förvärvats. ISC är en av Hollands ledande leverantörer av butiksinredning och kassadiskar. Tillverkning sker i Woudenberg 50 km från Amsterdam, där ISC förfogar över en modern produktionsanläggning. Verksamheten, som namnändrats till ITAB Shop Center B.V., beräknas uppnå en omsättning på 90 MSEK och antalet anställda uppgår till ca 70 personer. Trenden inom europeisk dagligvaruhandel är gränsöverskridande kedjebildningar och genom det holländska förvärvet stärker ITAB sin marknadsposition som en betydande europeisk leverantör av butiksutrustning. Affärsområde Elektronik Affärsområdet har haft en volymökning jämfört med föregående år. Orderingången är fortsatt god för samtliga bolag i gruppen. Samarbetet mellan det nyförvärvade Telmia och elektronikverksamheten i Nyköping har medfört positiva effekter. Omsättningen uppgick till 117 Mkr (97) och rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, till 10,5 Mkr (11,0). Affärsområde Butiksutrustning Affärsområdets bolag har som helhet haft en fortsatt bra utveckling, dock med ett sämre fjärde kvartal än väntat. Antonson Gruppen har haft en volymminskning jämfört med föregående år, då kunderna gjorde stora investeringar inför millennieskiftet. För ITAB Inredning har året varit gott vad avser såväl omsättning som resultat. Orderingången är fortsatt bra dock till pressade marginaler. Nybyggnation av produktionslokaler på ca 15.000 kvm centralt i Jönköping har påbörjats. Syftet är att samla verksamheter, som idag är utspridda, och därmed uppnå bättre produktions- och logistikeffektivitet. Omsättningen uppgick till 780 Mkr (716) och rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, till 61,7 Mkr (57,0). Affärsområde Plast Affärsområdet redovisar ett resultat i nivå med föregående års. De bolag i gruppen med verksamhet inom legoformsprutning är fortsatt utsatta för hård konkurrens medan övriga bolag har haft en gynnsam utveckling. Etableringen i Estland förväntas bidra positivt till gruppens resultat kommande år. Omsättningen uppgick till 382 Mkr (338) och rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, till 30,3 Mkr (29,8). Investeringar och likviditet Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 97 Mkr (80), varav 11 Mkr är hänförliga till företagsaffärer, 35 Mkr till fastigheter och 51 Mkr till maskiner och inventarier samt immateriella anläggnings-tillgångar. Koncernens likvida medel inklusive beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick på balansdagen till 173 Mkr (124). Förslag till utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning om 1,80 kr (1,60) per aktie för räkenskapsåret 2000. Total utdelning uppgår till 12,8 Mkr. Återköp av egna aktier ITABs styrelse föreslår bolagsstämman att ge styrelsen ett bemyndigande att besluta om återköp av egna aktier. Ett sådant mandat skulle innebära att styrelsen ges möjlighet fram till nästa ordinarie stämma att besluta om återköp av bolagets aktier. Ett eventuellt återköp kan komma att ske såväl över börs som genom erbjudande till aktieägarna. Styrelsens mandat föreslås även innefatta möjlighet att överlåta återköpta aktier inom de ramar lagstiftningen medger. Nominering av styrelseledamöter De aktieägare som i förväg önskar lämna förslag på styrelseledamöter kan kontakta Johan Rapp, styrelsens ordförande, tel 08-679 13 50 eller Thord Johansson, VD och styrelseledamot, tel 036-31 22 40. Bolagsstämma Årets ordinarie bolagsstämma avhålls i ITABs lokaler i Jönköping onsdagen den 2 maj kl 16.00. Den fullständiga årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig för aktieägarna i slutet av mars 2001 i ITABs lokaler på Instrumentvägen 6. Årsredovisningen kommer samtidigt att utsändas till aktieägarna. Jönköping den 8 februari 2001 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00950/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00950/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

ITAB utvecklar, förvärvar och driver varuproducerande företagsgrupper med unika och/eller marknadsledande produkter inom tre områden: Elektronik, Butiksutrustning och Plast.

Dokument & länkar