Delårsrapport jan-sep 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2003 · Nettoomsättningen ökade med 4 % till 1 024 Mkr (985) · Resultat efter skatt uppgick till 26 Mkr (26) · Vinst per aktie efter beräknad full skatt uppgick till 3,80 kr (3,60) · Resultat efter finansiella poster uppgick till 36 Mkr (32) Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 024 Mkr (985) och resultat efter finansiella poster till 36 Mkr (32). Resultat efter finansiella poster, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 38 Mkr (24). I periodens resultat ingår jämförelsestörande poster med -2 Mkr och avser realisationsförluster i samband med avyttring av verksamheten i ITAB Trafiksystem AB samt fastighet i Falkenberg på vardera -1 Mkr. Under de första nio månaderna föregående år uppgick motsvarande poster till 8 Mkr och avsåg vinst i samband med avyttring av ITAB Fastigheter i Jönköping AB på 13 Mkr, förlust vid avveckling av verksamheten i Sävsjö på -3 Mkr samt reservering för avvecklingskostnader avseende enheten i Falkenberg på -2 Mkr. Aktiedata och nyckeltal Vinst per aktie efter beräknad full skatt uppgick till 3,80 kr (3,60) och eget kapital per aktie till 51,60 kr (50,15). Soliditeten var vid periodens slut 32 procent (32). Vid ordinarie bolagsstämma den 2 maj 2002 fattades beslut om att bemyndiga styrelsen att återköpa egna aktier. I april förvärvades 415 000 B-aktier, motsvarande 5,8 procent av aktiekapitalet, till en kurs av 66 kr. Antalet utestående aktier uppgår därefter till 6 696 200. Vid ordinarie bolagsstämma den 8 maj 2003 erhöll styrelsen ett förnyat bemyndigande att återköpa egna aktier. Tredje kvartalet Under tredje kvartalet uppgick koncernens nettoomsättning till 295 Mkr (304) och resultat efter finansiella poster till 8 Mkr (12). Viktiga händelser I april förvärvades tillgångarna i Shop Equipe Danmark. Verksamheten består huvudsakligen av marknadsföring och försäljning av butiksutrustning på den danska och centraleuropeiska marknaden. Omsättningen beräknas uppgå till 30 Mkr med 15 personer anställda. Shop Equipes verksamhet i Danmark har integrerats med ITABs övriga danska enheter medan Shop Equipe i Tjeckien är ett dotterbolag till ITAB Inredning AB. I samband med förvärvet namnändrades Shop Equipe Tjeckien till ITAB Shop Equipe. I början av april förvärvades Södergrens Metallkonstruktion i Nässjö. Företaget bedriver utveckling och tillverkning av metallprodukter och komponenter både till egna kunder, främst inom inredning, och som underleverantör. En betydande del av verksamheten är inriktad mot tillverkning i rostfritt material och inom detta område finns goda utvecklingsmöjligheter. Verksamheten, som beräknas uppnå en omsättning på 15 Mkr och sysselsätta tio personer, drivs som ett självständigt bolag och ingår i inredningskoncernen. I samband med förvärvet genomfördes ett namnbyte till ITAB Components AB. Verksamheten i ITAB Trafiksystem, med fem anställda, avyttrades i början av april. ITAB Elektronik samarbetar med det nya företaget och fortsätter att utveckla och tillverka lysdiodapplikationer för bland annat trafiksektorn. Affärsområde Butiksutrustning Affärsområdet tillverkar kassadiskar, entrésystem och kompletta butiksinredningar. Gruppen tillhandahåller även skyltställ, märksystem, vågar och packmaskiner för butiker. Omsättningstillväxten under året kan främst hänföras till verksamheterna i Finland och Danmark samt förvärvet av det tjeckiska bolaget. Resultatförbättringen kan också tillskrivas dessa enheter men även den svenska verksamheten har tack vare de tidigare genomförda investeringarna förbättrat sitt resultat. Gruppens holländska företag har fortsatt den positiva trenden och visar en avsevärd vinstökning, om än från en låg nivå. Under hösten har marknaden i framför allt Sverige och Norge varit mer avvaktande än förväntat. Utvecklingen för affärsområdet som helhet bedöms dock vara god under kommande år. Omsättningen för delårsperioden uppgick till 664 Mkr (645) och rörelseresultatet till 37 Mkr (24). Affärsområde Elektronik Affärsområdet bedriver utveckling och kontraktstillverkning av elektronik. Dessutom tillverkas egna produkter såsom trafiksignaler med lysdioder, mobilt ljus och neonrör. För verksamheterna med elektronikproduktion i Nyköping och Skänninge är tillväxten fortsatt god. De båda enheterna har från den 1 oktober slagits samman till en juridisk enhet och den positiva utvecklingen väntas bestå. Efterfrågan på de egna produkterna med tillverkning i Jönköping är fortfarande svag och viss neddragning av verksamheten har skett. Omsättningen för delårsperioden uppgick till 88 Mkr (81) och rörelseresultatet till 3 Mkr (2). Affärsområde Plast Affärsområdet består av två delar, formsprutning och övrig plastbearbetning, som tillsammans representerar ett brett kompetensområde avseende såväl material som produktionsmetoder. För affärsområdet som helhet har omsättningen ökat medan resultatet ligger i nivå med föregående år. Det är fortsatt främst verksamheterna inom legoformsprutning som tappar i resultat medan företagen med övrig plastbearbetning har en något mer positiv utveckling. Förändringsarbete inom gruppen fokuseras nu på ytterligare anpassning av enheterna med formsprutning. Omsättningen för delårsperioden uppgick till 277 Mkr (262) och rörelseresultatet till 15 Mkr (15). Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 42 Mkr (68), varav 8 Mkr är hänförliga till företagsaffärer, -1 Mkr till fastigheter och 35 Mkr till maskiner och inventarier. Tredje kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 10 Mkr (16). Likviditet Koncernens likvida medel inklusive beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick på balansdagen till 156 Mkr (172). Nästa rapportdatum Bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2003 kommer att avlämnas tisdagen den 10 februari 2004. Jönköping den 30 oktober 2003 Sune Lantz verkställande direktör Eventuella frågor med anledning av denna delårsrapport besvaras av VD Sune Lantz på telefon 036-31 22 40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00510/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00510/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

ITAB utvecklar, förvärvar och driver varuproducerande företagsgrupper med unika och/eller marknadsledande produkter inom tre områden: Elektronik, Butiksutrustning och Plast.

Dokument & länkar