Delårsrapport januari - september 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2002 * Omsättningen var 985 Mkr (987) * Resultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick i perioden till 23,8 Mkr (49,8) * Vinst per aktie efter beräknad full skatt uppgick till 3,60 kr (5,00) * Resultat efter finansiella poster uppgick under tredje kvartalet till 11,6 Mkr (6,1) * Koncentration av verksamheter inom butiksinredning i Sverige har medfört extra kostnadsbelastningar Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick till 985 Mkr (987) och resultat efter finansiella poster till 31,5 Mkr (47,6). I periodens resultat ingår jämförelsestörande poster med 7,7 Mkr (-2,2). Årets belopp avser vinst i samband med avyttring av ITAB Fastigheter i Jönköping AB på 12,8 Mkr, förlust vid avveckling av verksamheten i Sävsjö på -3,1 Mkr samt avvecklingskostnader avseende enheten i Falkenberg på -2,0 Mkr. Föregående års belopp avser huvudsakligen omstruktureringskostnader i Danmark. Aktiedata och nyckeltal Vinst per aktie efter beräknad full skatt uppgick till 3,60 kr (5,00) och eget kapital per aktie till 50,15 kr (44,70). Soliditeten var vid periodens slut 32 procent (30). Tredje kvartalet Koncernens nettoomsättning under tredje kvartalet uppgick till 304 Mkr (281), en ökning med åtta procent. Resultat efter finansiella poster uppgick under kvartalet till 11,6 Mkr (6,1). I resultatet ingår jämförelsestörande poster med 0,0 Mkr (-0,4). Viktiga händelser I samband med koncentration av verksamheter till den nybyggda fastigheten i Jönköping, har ITAB Fastigheter i Jönköping, med den förra produktionsanläggningen, avyttrats. ITAB Inredning Nässjö har flyttat sin verksamhet till nya produktionslokaler. Företaget bedriver tillverkning och marknadsföring av butiksinredning mot i huvudsak fackhandeln. Som ett led i att ytterligare koncentrera verksamheten mot detta marknadssegment har bolagets enhet i Sävsjö avyttrats. Affärsområde Butiksutrustning Affärsområdet tillverkar kassadiskar, entrésystem och kompletta butiksinredningar. Gruppen tillhandahåller även skyltställ, märksystem, vågar och packmaskiner för butiker. Omsättningsökningen jämfört med samma period föregående år beror på en positiv utveckling i den norska verksamheten. Resultatförsämringen är till betydande del hänförlig till de extra kostnadsbelastningar som koncentrationen i Sverige medfört. Nya produktionslokaler och nyinvesterad produktionsutrustning har tagits i bruk i såväl Jönköping som Nässjö. Flyttkostnader, dubbla hyreskostnader och igångkörningskostnader har belastat resultatet i betydande utsträckning. Som ytterligare ett led i samordningen inom butiksinredning i Sverige, har verksamheten i Falkenberg under hösten överförts till Jönköping. Utsikterna framöver bedöms vara goda och koordinationen i Sverige kommer att medföra positiva effekter. Omsättningen för delårsperioden uppgick till 645 Mkr (631) och rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, till 25,7 Mkr (40,5). Affärsområde Elektronik Affärsområdet bedriver utveckling och kontraktstillverkning av elektronik. Dessutom tillverkas egna produkter såsom trafiksignaler med lysdioder, mobilt ljus och neonrör. Den svaga konjunkturen har främst påverkat elektronikverksamheten i Nyköping, med betydande omsättningsminskning och resultatförsämring som följd. Resultatet för enheten är otillfredsställande och kostnadsbesparande åtgärder genomförs. Dessutom visar verksamheten i Jönköping en lägre vinst, dels beroende på svag efterfrågan och dels på grund av extra kostnadsbelastning i samband med flytt. Orderingången avseende elektronikproduktion i Skänninge har varit god, vilket medfört en ökad beläggning som förväntas bestå. Omsättningen för delårsperioden uppgick till 81 Mkr (100) och rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, till 2,1 Mkr (7,6). Affärsområde Plast Affärsområdet består av två delar, formsprutning och övrig plastbearbetning, som tillsammans representerar ett brett kompetensområde vad gäller såväl material som produktionsmetoder. Verksamheten inom formsprutning har påverkats av en svag konjunktur med försämrad resultatnivå i jämförbara enheter som följd. Inom gruppen övrig plastbearbetning är det främst Resinit som uppvisar ett sämre resultat på grund av en svag inledning på 2002, medan övriga bolag ligger i nivå med föregående år. Omsättningen för delårsperioden uppgick till 262 Mkr (260) och rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, till 14,5 Mkr (23,7). Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 68 Mkr (107), varav -18 Mkr är hänförliga till företagsaffärer, 28 Mkr till fastigheter och 58 Mkr till maskiner och inventarier. Tredje kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 16 Mkr (37). Likviditet Koncernens likvida medel inklusive beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick på balansdagen till 172 Mkr (144). Nästa rapportdatum Bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2002 kommer att avlämnas torsdagen den 6 februari 2003. Jönköping den 24 oktober 2002 Sune Lantz verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00820/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00820/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar