Delårsrapport januari till september 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2000 * Omsättningen uppgick till 910 Mkr (822), vilket motsvarar en ökning med 11% * Resultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med 12% till 58,2 Mkr (51,8) * Vinst per aktie efter schablonskatt exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 5,90 kr (5,25) * Förvärv av Telmia Konsult & Industri AB * Efter periodens slut har inkråmet i ISC Inter Shop Center i Holland förvärvats Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick till 910 Mkr (822) och resultatet efter finansiella poster till 77,0 Mkr (53,7). I resultatet ingår jämförelsestörande poster med 18,9 Mkr (1,9). Årets post avser återbäring av pensionsmedel från SPP, nuvärdeberäknad till 18,9 Mkr. Vinsten per aktie uppgick för perioden till 7,80 kr (5,45). Soliditeten var vid periodens slut 31% (27). Företagsaffärer I september har Telmia Konsult & Industri AB i Solna förvärvats. Telmias verksamhet består huvudsakligen av utveckling, tillverkning och försäljning av elektroniska och mekaniska utrustningar främst inom området data- och telekommunikation. Företaget är inne i ett expansivt utvecklingsskede och har en omsättning på 25 Mkr med god lönsamhet. Efter periodens slut har inkråmet i ISC Inter Shop Center i Holland förvärvats. ISC är en av Hollands ledande leverantörer av butiksinredning och kassadiskar. Tillverkning sker i Woudenberg 50 km från Amsterdam, där ISC förfogar över en modern produktionsanläggning. Verksamheten, som byter namn till ISC ITAB Shop Center B.V., beräknas uppnå en omsättning på 90 MSEK och antalet anställda kommer att uppgå till 65 personer. Trenden inom europeisk dagligvaruhandel är gränsöverskridande kedjebildningar och genom det holländska förvärvet stärker ITAB sin marknadsposition som en betydande europeisk leverantör av butiksutrustning. Affärsområde Elektronik Orderingången är fortsatt god för samtliga bolag i gruppen. Den första ordern från Holland avseende en ny generation av lysdiodsignaler för trafikändamål har erhållits. Samarbetet mellan det nyförvärvade Telmia och elektronikverksamheten i Nyköping kommer att medföra positiva effekter för affärsområdet. Omsättningen uppgick för perioden till 81 Mkr (71) och rörelseresultatet exklusive medel från SPP till 6,9 Mkr (7,7). Affärsområde Butiksutrustning Affärsområdets bolag har som helhet haft en fortsatt bra utveckling under tredje kvartalet. Antonson Gruppen har haft en volymminskning jämfört med föregående år. Kostnadsanpassningar medför dock att resultatet är oförändrat. För ITAB Inredning har perioden varit god vad avser såväl omsättning som resultat. Orderingången är fortsatt bra, dock till pressade marginaler. Resultatet beräknas bli fortsatt gott tack vare genomförda och pågående effektiviseringar. ITAB Inredning projekterar en nybyggnation av produktionslokaler på ca 15.000 kvm centralt i Jönköping. Syftet är att samla verksamheter som idag är utspridda och därmed uppnå bättre produktions-effektivitet. Legra har trots en bra start haft en sämre utveckling än föregående år. Orderläget är dock gott, vilket kommer att medföra en bra avslutning på året. Omsättningen uppgick för perioden till 550 Mkr (508) och rörelseresultatet exklusive medel från SPP till 49,9 Mkr (41,4). Affärsområde Plast Affärsområdet redovisar ett lägre rörelseresultat än föregående år främst beroende på svårigheter för bolag med legoformsprutning. Åtgärder som vidtagits för att vända utvecklingen i dessa bolag börjar dock ge resultat. Omsättningen uppgick för perioden till 282 Mkr (246) och rörelseresultatet exklusive medel från SPP till 23,2 Mkr (25,5). Investeringar och likviditet Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 48 Mkr (46), varav 5 Mkr är hänförliga till företagsaffärer, 7 Mkr till fastigheter och 36 Mkr till maskiner och inventarier. Koncernens likvida medel inklusive beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick på balansdagen till 176 Mkr (79). Nästa rapportdatum Bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2000 avlämnas torsdagen den 8 februari 2001 och bolags-stämma äger rum tisdagen den 2 maj 2001. Jönköping den 26 oktober 2000 Thord Johansson verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01230/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01230/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar