ITAB Delårsrapport januari-juni 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 · Omsättningen minskade med 3 % till 681 Mkr (706) · Resultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 12,2 Mkr (43,3) · Vinst per aktie efter beräknad full skatt uppgick till 2,20 kr (4,30) · Avyttring av den gamla anläggningen i Jönköping samt produktionsenheten i Sävsjö · Koncentration av verksamheter inom butiksinredning i Sverige har medfört extra kostnadsbelastningar Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick till 681 Mkr (706) och resultatet efter finansiella poster till 19,9 Mkr (41,5). I periodens resultat ingår jämförelsestörande poster med 7,7 Mkr (-1,8). Årets belopp avser vinst i samband med avyttring av ITAB Fastigheter i Jönköping AB på 12,8 Mkr, förlust vid avveckling av verksamheten i Sävsjö på -3,1 Mkr samt reservering för avvecklingskostnader avseende enheten i Falkenberg på - 2,0 Mkr. Föregående års belopp avser huvudsakligen omstruktureringskostnader i Danmark. Aktiedata och nyckeltal Vinst per aktie efter beräknad full skatt uppgick till 2,20 kr (4,30) och eget kapital per aktie till 48,45 kr (43,50). Soliditeten var vid periodens slut 31 procent (30). Andra kvartalet Koncernens nettoomsättning under andra kvartalet uppgick till 368 Mkr (348), vilket motsvarar en ökning med sex procent. Resultat efter finansiella poster uppgick under kvartalet till 9,5 Mkr (18,5). I resultatet ingår jämförelsestörande poster med -2,2 Mkr (-2,6). Exklusive dessa poster uppgick andra kvartalets resultat till 11,7 Mkr (21,1). Viktiga händelser I samband med koncentration av verksamheter till och ianspråktagande av den nybyggda fastigheten i Jönköping, har ITAB Fastigheter i Jönköping, med den förra produktionsanläggningen, avyttrats. ITAB Inredning Nässjö har flyttat sin verksamhet till nya produktionslokaler. Företaget bedriver tillverkning och marknadsföring av butiksinredning och kommer att ytterligare koncentreras mot detta marknadssegment. Som ett led i denna fokusering har bolagets verksamhet i Sävsjö avyttrats. Enheten sysselsätter 15 personer och är främst en legoproducent av träprodukter. Affärsområde Butiksutrustning Affärsområdet tillverkar kassadiskar, entrésystem och kompletta butiksinredningar för i första hand dagligvaruhandeln. Gruppen tillhandahåller även skyltställ, märksystem, vågar och packmaskiner för butiker. Omsättningsminskningen jämfört med samma period föregående år kan hänföras till den svenska marknaden. Däremot har försäljningen i Finland och Norge en god utveckling. Nya produktionslokaler och nyinvesterad produktionsutrustning har tagits i bruk i såväl Jönköping som Nässjö. Flyttkostnader, dubbla hyreskostnader och igångkörningskostnader har belastat resultatet i betydande utsträckning. Som ytterligare ett led i samordningen inom butiksinredning i Sverige, har beslut fattats om att all kassadiskmontering skall ske i den nya fabriken i Jönköping. Detta innebär att verksamheten i Falkenberg under hösten kommer att överföras till Jönköping. Utsikterna för andra halvåret är goda och koordinationen i Sverige kommer att medföra positiva effekter. Omsättningen för delårsperioden uppgick till 438 Mkr (447) och rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, till 10,9 Mkr (30,4). Affärsområde Elektronik Affärsområdet bedriver utveckling och kontraktstillverkning av elektronik. Dessutom tillverkas egna produkter såsom trafiksignaler med lysdioder, mobilt ljus och neonrör. Omsättningen avseende egna produkter har varit i nivå med föregående års medan resultatet, som belastats med flyttkostnader i Jönköping, har försämrats. Elektronikverksamheten i Nyköping och Skänninge påverkas av den svaga konjunkturen och svarar för hela omsättningsminskningen. Resultatet för dessa enheter är otillfredsställande och kostnadsbesparande åtgärder genomförs. I slutet av perioden har orderingången varit god, främst avseende elektronikproduktion i Skänninge, vilket medför en ökad beläggning under hösten. Omsättningen för delårsperioden uppgick till 58 Mkr (73) och rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, till 1,3 Mkr (6,5). Affärsområde Plast Affärsområdet består av två delar, formsprutning och övrig plastbearbetning, som tillsammans representerar ett brett kompetensområde vad gäller såväl material som produktionsmetoder. Verksamheten inom formsprutning har trots påverkan av en svag konjunktur bibehållit omsättnings- och resultatnivån i jämförbara enheter. Inom gruppen övrig plastbearbetning är det främst Resinit som har haft en svag inledning på 2002, medan övriga bolag ligger i nivå med föregående år. Tendensen för plastgruppen som helhet är positiv, eftersom orderingången fortsätter att öka. Omsättningen för delårsperioden uppgick till 188 Mkr (189) och rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, till 12,2 Mkr (22,4). Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 52 Mkr (70), varav -18 Mkr är hänförliga till företagsaffärer, 26 Mkr till fastigheter och 44 Mkr till maskiner och inventarier. Andra kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 15 Mkr (41). Likviditet Koncernens likvida medel inklusive beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick på balansdagen till 189 Mkr (171). Nästa rapportdatum Delårsrapport för tiden januari till och med september 2002 kommer att avlämnas torsdagen den 24 oktober 2002. Jönköping den 8 augusti 2002 Sune Lantz verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020808BIT00070/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020808BIT00070/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar