Ordinarie bolagsstämma i ITAB Industri AB (publ)

Ordinarie bolagsstämma i ITAB Industri AB (publ) Ordinarie bolagsstämma har avhållits med aktieägarna i ITAB Industri AB (publ) den 2 maj 2000. Utdelning Bolagsstämman beslöt att till aktieägarna utdela kr 1,60 per aktie innebärande totalt 11.378 kkr och fastställde avstämningsdagen till den 5 maj 2000. Utdelningen beräknas utsändas genom VPC den 10 maj 2000. Styrelse Till styrelseledamöter omvaldes Johan Rapp, Per Carendi, Kennert Persson, Thord Johansson och Erik Josefsson samt nyvaldes Olof Marköö. Till suppleant omvaldes Sune Lantz. Revisorer Som revisorer omvaldes auktoriserade revisorerna Rolf Engdahl och Ulf Lilja. Förvärv och överlåtelse av egna aktier Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra optionsprogram för ledande befattningshavare eller förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före ordinarie bolagsstämma 2001. Egna aktier får förvärvas till högst 1/10 av antalet utgivna aktier i bolaget och skall ske över börs eller genom förvärvserbjudande till aktieägarna. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på OM Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Egna aktier får överlåtas till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och skall kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med infriande av åtagande enligt gällande optionsprogram eller förvärv av verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid överlåtelsetillfället. Ekonomisk information ITAB Industri AB (publ) avser att lämna följande information för verksamhetsåret 2000. Delårsrapport januari - juni 10 augusti 2000 Delårsrapport januari - september 26 oktober 2000 Bokslutskommuniké februari 2001 Årsredovisning mars 2001 Bolagsstämma april 2001 Jönköping den 2 maj 2000 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT01290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT01290/bit0002.pdf

Om oss

ITAB utvecklar, förvärvar och driver varuproducerande företagsgrupper med unika och/eller marknadsledande produkter inom tre områden: Elektronik, Butiksutrustning och Plast.

Dokument & länkar