Delårsrapport Orc Group Holding AB 1 januari – 30 september 2013

Denna delårsrapport avser Orc Group Holding AB (publ) - (tidigare Cidron Delfi Intressenter AB (publ)) - och Orc Group Holding-koncernen för perioden 1 januari – 30 september 2013. Orc Group Holding AB förvärvade i början av 2012 Orc-koncernen genom ett offentligt uppköpserbjudande riktat till aktieägarna i Orc Group AB (publ). Efter försäljningar av Orcs tidigare dotterbolag samt underkoncerner CameronTec och Neonet utgörs den kvarvarande rörelsen i Orc Group Holding-koncernen sedan oktober 2012 av verksamheten i Orc. Därför avser kommentarerna i kommunikén endast utvecklingen inom Orc. Moderbolagets, och därmed också koncernens, räkenskapsår är numera kalenderår. De finansiella räkningarna i delårsrapporten omfattar perioderna juli – september 2013 samt januari – september 2013 samt motsvarande perioder föregående år. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges.

Investeringar i ny strategi fortsätter

  • Rörelsens intäkter under juli – september 2013 uppgick till 105 (127) Mkr, en minskning med 17 %. Justerad EBITDA uppgick till 54 (60) Mkr.
  • Rörelsens intäkter under januari – september 2013 uppgick till 325 (393) Mkr, en minskning med 17 %. Justerad EBITDA uppgick till 160 (179) Mkr.
  • Intäkterna minskade jämfört med motsvarande perioder föregående år främst på grund av en lägre efterfrågan på finansmarknaderna globalt. Effektiviseringsprogram och anpassningar till rådande marknadsförutsättningar som genomförts resulterade i lägre kostnader för rörelsen. Satsningen på produktutveckling har fortsatt på oförändrad nivå.
  • Soliditeten är fortsatt stark och uppgick till 31 (12) %.

Verkställande direktör Torben Munch kommenterar:
”Arbetet med att implementera Orcs nya strategi har fortsatt under tredje kvartalet. Detta sker mot en bakgrund av fortsatt osäkerhet på de globala finansmarknaderna, vilket har påverkat våra kunder och därmed intäkterna, negativt.

Säsongseffekter resulterade i lägre kostnader jämfört med föregående kvartal, vilket uppväger intäktsminskningen så att Orc kan rapportera en stabil EBITDA-nivå i det tredje kvartalet i år.

Produktutvecklingsarbetet fortgår med bibehållen hög intensitet, och samtidigt arbetar vi med att effektivt demonstrera för nya och befintliga kunder våra produkters förbättrade funktionalitet och användningsområden.

De nya medlemmarna i ledningsgruppen har snabbt funnit sig tillrätta och vi fokuserar till fullo - tillsammans med alla medarbetare - på att kapitalisera på de möjligheter som marknaden erbjuder på kort och lång sikt”.

Om Orc
Orc är en ledande leverantör av teknik och tjänster till den globala finansbranschen. Orc erbjuder sedan 1987 avancerade lösningar för handel och marknadsaccess som används av trading- och market making-firmor, investmentbanker, hedgefonder och mäklarhus över hela världen.

Orc utvecklar och marknadsför de verktyg som krävs för att bygga lönsamma verksamheter inom finansiell handel och mäkleri på dagens marknader som präglas av hårt konkurrenstryck och snabba förändringar.

Orc bedriver sin verksamhet med försäljning, kundsupport och utbildning i nära anslutning till världens ledande finansiella marknader från sina kontor i Europa, Amerika och Asien-Stillahavsområdet.

Orc ägs av Orc Group Holding AB, vilket i sin tur främst ägs av Nordic Capital Fund VII.

För mer information besök: www.orc-group.com

   
Kontaktinformation

VD Torben Munch, telefon: +46 8 506 477 35
CFO Tony Falck, telefon: +46 8 506 477 24
  

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Orc Group Holding AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 november 2013 kl. 08:00.

Om oss

Orc är världsledande inom teknologi för börshandel med derivatinstrument. Genom att fokusera på långsiktiga samarbeten och resultatinriktad innovation stödjer vi ledande tradingfirmor, market makers, banker och mäklare världen över. Våra kunder uppskattar Orcs robusta lösningar för att de skapar konkret värde och bidar till att de kan nå sina affärsmål på de allt mer komplexa och konkurrensutsatta finansiella marknaderna. Orc är globalt verksamma med nära 200 kundinstallationer i över 30 länder, tillgång till mer än 150 handelsplatser, samt kontor i världens främsta finansiella centra. Genom att kombinera vår tekniska expertis med en gedigen förståelse för finansbranschen erbjuder Orc även expertrådgivning och konsulttjänster. Våra tjänster bidrar till att sänka kostnader och komplexitet och att kunden kan behålla fullt fokus på att skapa värde i sin kärnverksamhet. Orc ägs av Orc Group Holding AB där Nordic Capital Fund VII är huvudägare. www.orc-group.com

Prenumerera