Extra bolagsstämma i Orc Group Holding AB

Orc Group Holding AB (publ) ("Bolaget") offentliggjorde den 14 juni 2013 att ändringar skett i villkoren för Bolagets femåriga obligationslån om totalt 60 miljoner euro i syfte att tillåta att ett aktieägarlån som lämnats av Bolagets enda ägare Cidron Delfi Intressenter Holding AB konverteras till eget kapital.

Vid en extra bolagsstämma i Bolaget idag beslutades att genomföra en kvittningsemission samt att göra ändringar i Bolagets bolagsordning, i syfte att genomföra ovan nämnda konvertering. Genom kvittningsemissionen utges 418 277 preferensaktier till Cidron Delfi Intressenter Holding AB. Betalning för de nya aktierna skall ske genom kvittning av Cidron Delfi Intressenter Holding AB:s fordran på Bolaget enligt ovan nämnda aktieägarlån om 209 138 670 kronor.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att teckna eller förvärva de emitterade aktierna eller andra värdepapper i Bolaget.


För ytterligare information kontakta:

Christine Blinke, Chief Marketing Officer, Orc Group AB
Tfn: 0739-01 02 01, christine.blinke@orc-group.com

Om Orc
Orc är en ledande leverantör av teknik och tjänster till den globala finansbranschen. Orc erbjuder avancerade lösningar för handel och marknadsaccess som används av trading- och market making-firmor, investmentbanker, hedgefonder och mäklarhus över hela världen.

Orc utvecklar och marknadsför de verktyg som krävs för att bygga lönsamma verksamheter inom finansiell handel och mäkleri på dagens marknader som präglas av hårt konkurrenstryck och snabba förändringar.

Orc bedriver sin verksamhet med försäljning, kundsupport och utbildning i nära anslutning till världens ledande finansiella marknader från sina kontor i Europa, Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet.

Orc ägs av Orc Group Holding AB vilket i sin tur ägs av Nordic Capital Fund VII.

För mer information besök: www.orc-group.com

Informationen i detta pressmeddelande lämnas i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 juni 2013 kl. 13.00.

Taggar:

Dokument & länkar