IVISYS AB offentliggör härmed halvårsrapport för perioden januari – juni 2020

Report this content

IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör härmed halvårsrapport för perioden januari – juni 2020. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Halvårsrapporten finns tillgänglig på IVISYS hemsida (www.ivisys.com) och som bifogad fil.

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2020-08-27

FÖRSTA HALVÅRET (2020-01-01 – 2020-06-30)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 3 620 (2 626) KSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -8 503 (-9 168) KSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,59 (-0,71) SEK.
  • Soliditeten uppgick till 16,2 (20,5) %.

ANDRA KVARTALET (2020-04-01 – 2020-06-30)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 3 240 (1 688) KSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -3 916 (-4 445) KSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,26 (-0,31) SEK.
  • Soliditeten uppgick till 16,2 (20,5) %.

Definitioner
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden, vilka uppgick till 15 019 611 stycken.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes avser jämförande siffror för motsvarande kvartal föregående år.

IVISYS VD Stefan Bohman kommenterar

Coronapandemin kom som en överraskning för oss alla och IVISYS, liksom våra kunder och leverantörer, har prioriterat hälsa och säkerhet för våra anställda. Vårt arbete har fortlöpt på våra hemmakontor men att vi inte kunnat besöka våra kunder har bromsat vår framfart tillika har den korttidspermittering vi genomfört minskat våra kostnader för perioden. Vi har emellertid rekryterat nya talanger till våra team som blivit tillgängliga på grund av pandemin och nu när världen långsamt åter öppnar omkring oss förstärks vår känsla av att vi är rätt positionerad i vårt erbjudande.

Under kvartalet ser vi en ökning i faktureringen jämfört med samma period föregående år och i juni genomförde vi framgångsrikt en riktad nyemission som har stärkt kassan. Trots pandemin har vi under kvartalet upplevt ett högt intresse på våra logistiklösningar och vi ser att logistiksegmetet, med vår Tray Inspector, Pallet Inspector, Logistic Inspector och Component Inspector kommer vara ett fokusområde tills verkstadsindustrin har återhämtat sig efter krisen. Under kvartalet har vi framgångsrikt kommit vidare i utvecklingen av vår Pallet Inspector och tagit fram en rad funktioner som kommer vara ytterst värdefulla för våra kunder.

Vi har ökat takten på vårt pågående effektiviseringsarbete och den nya organisationen vi tog fram under kvartalet har börjat sätta sig, med ökad leverans-och serviceförmåga som följd. Jag har haft möjlighet att fördjupa mig ytterligare i våra interna processer, så att vi löpande kan öka effektiviteten och lönsamheten i våra affärer. Med vår existerande kundstock och vår produktportfölj gäller det enbart att bevara lugnet och fortsätta framåt, så kan vi med det vara redo när våra kunder är det.

Stefan BohmanVD på IVISYS AB

För fullständig halvårsrapport, se https://ivisys.com/interim-reports/.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är Certified Adviser till IVISYS.
Telefon: +46 11 32 30 732
E-mail: ca@skmg.se

För mer information, vänligen kontakta

Stefan Bohman, CEO, IVISYS AB
Phone: +46 70-983 90 10
E-mail:
sb@ivisys.com

Maja Johansson, CFO, IVISYS AB
Phone: +46 70-092 91 79
E-mail:
mj@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020.

Om IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS standardiserade visionsystem med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global volymmarknad i stark tillväxt. Automations branschen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0-tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag.

IVISYS har utvalts som “TOP 10 Machine Vision – System leverantör i Europa 2019” av Technology Insights Manufacturing.