IVISYS avser genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

IVISYS AB ("IVISYS" eller "Bolaget") (Nasdaq First North Growth Market: IVISYS) offentliggör härmed avsikten att genomföra en riktad nyemission av högst 2,5 miljoner aktier till kvalificerade svenska och internationella investerare (den "Riktade Emissionen") genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Bolaget har gett Mangold Fondkommission AB i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra den Riktade Emissionen.

Den Riktade Emissionen avses att genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med stöd av det bemyndigande som erhölls från årsstämman den 27 maj 2020. Teckningskursen i den Riktade Emissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Antalet nya aktier som emitteras i den Riktade Emissionen uppgår till högst 2,5 miljoner aktier. Prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntas ske innan handeln påbörjas på Nasdaq First North Growth Market kl. 09.00 CEST den 24 juni 2020, men tidpunkten för sista intresseanmälan, prissättning och tilldelning i bookbuilding-förfarandet fastställs av Bolaget, och styrelsen i Bolaget kan när som helst besluta att avbryta, förkorta eller förlänga bookbuilding-förfarandet samt helt eller delvis avstå från att genomföra den Riktade Emissionen.

Genom att teckningskursen i den Riktade Emissionen fastställs genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen kommer att återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan och därmed vara marknadsmässig.

Athanase Industrial Partner, en av Bolagets större ägare, har förklarat sig berett att delta i den Riktade Emissionen på samma villkor som andra investerare, och avser att teckna de aktier i den Riktade Emissionen som inte tecknas av andra.

Anledningen till att den Riktade Emissionen genomförs, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget ytterligare kapital för att stödja Bolagets expansiva tillväxtstrategi samt att diversifiera ägarbasen i Bolaget.

CERTIFIED ADVISER

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-mail: ca@skmg.se

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Stefan Bohman, VD och koncernchef, IVISYS AB
Phone: +46 70-983 90 10
E-mail:
sb@ivisys.com

Maja Johansson, CFO, IVISYS AB
Phone: +46 70-092 91 79
E-mail:
mj@ivisys.com

Denna information är sådan som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 Juni 2020, kl 17.31.

OM IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global marknad i stark tillväxt. Automationsbranschen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0-tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag.

IVISYS har utvalts som "TOP 10 Machine Vision – System leverantör i Europa 2019" av Technology Insights Manufacturing.

VIKTIG INFORMATION 

Offentliggörandet, annonseringen eller distribueringen av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har blivit offentliggjort, annonserat eller distribuerat, bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande är ansvarig för att använda detta pressmeddelande, och informationen som här omnämns, i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en begäran om ett erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i IVISYS i någon jurisdiktion, varken från IVISYS, Mangold Fondkommission AB eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller en begäran om att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns får inte säljas i USA utan registrering eller utan att det omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering, eller tillämpligt undantag från registrering, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepappren i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller i delar, i eller till Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribuering av informationen inte skulle uppfylla tillämpliga lagar och regler eller där sådana åtgärder är föremål för juridiska restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar och regler.

Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Emissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Mangold Fondkommission AB. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte under några omständigheter enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. IVISYS har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta pressmeddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Mangold Fondkommission AB agerar för IVISYS räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Mangold Fondkommission AB är inte ansvarigt gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls Mangold Fondkommission AB:s kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som här omnämns.

I Schweiz adresseras och riktas detta pressmeddelande endast till professionella kunder i den mening som avses i Swiss Financial Services Act ("FinSA") och aktierna kommer inte att tas upp till handel på någon handelsplats (börs eller multilateral handelsplats) i Schweiz. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt FinSA, och med stöd av tillämpliga undantag har eller kommer inget sådant prospekt att förberedas före eller i samband med den Riktade Emissionen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepappren som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" enligt definitionen i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften") eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Investeringar eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av relevanta personer i Storbritannien. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta någon åtgärd baserat på detta pressmeddelande och ska inte agera eller förlita sig på den.

Prenumerera

Dokument & länkar