Kommuniké från årsstämma i IVISYS AB (PUBL)

Report this content

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2019-05-27

Idag, den 27 maj 2019, hölls årsstämma i IVISYS AB (”IVISYS”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Beslut om nyemission av upp till 2 000 000 aktier och/eller teckningsoptioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner.

Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan komma att ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse.

Emissionskursen är satt till 85 % av senaste 30 handelsdagars volymvägd genomsnitt på aktiekursen (i enlighet med villkoren i utestående lån).

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

Beslut om ändring av bolagets säte från Lomma kommun till Stockholms kommun

Stämman beslutade att ändra bolagets säte från Lomma kommun till Stockholms kommun, genom ändring av bolagsordningens paragraf 2.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fyra i fortsättningen, samt att inga suppleanter ska ingå i styrelsen. Stämman beslutade vidare att antalet revisorer ska vara fortsatt en, samt att inga revisorssuppleanter väljs.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Det sammanlagda styrelsearvodet, inklusive för utskottsarbete, uppgår till 280 000 kronor. Stämman beslutade vidare att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Mikael Sjöholm och Jakob Kesje (Ordförande). Stämman beslutade nyval av Daniel Nyhrén Edeen och Fredrik Schultz som styrelseledamöter.

Stämman beslutade om nyval av Allians Revision & Redovisning AB, auktoriserad revisor, med huvudansvarig auktoriserad revisor Peter Åsheim.

Lomma i maj 2019

Styrelsen

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, Ordförande IVISYS AB

Telefon: +45 20 22 60 10

E-post: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industri produktioner är IVISYS verksamma på en global volymmarknad i stark tillväxt. Automationsbranchen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0 tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag.

Vinnare av Frost & Sullivan's årets entreprenör i europa 2017

Prenumerera

Dokument & länkar