JC AB:s årsredovisning 2005 samt bakgrund till förslag om nytt koncernnamn

Årsredovisningen för 2005 finns nu tillgänglig på JC:s webbplats – www.jc.se. Den tryckta versionen distribueras till JC:s aktieägare under veckan.

Thommy Nilsson, VD för JC AB, konstaterar i årsredovisningen att JC-koncernen år 2005 levererat sitt i särklass bästa resultat någonsin. Bakom den kraftiga resultatförbättringen från 52,2 Mkr 2004 till 107,1 Mkr 2005 ligger ett konsekvent och långsiktigt arbete där kostnadskontroll och besparingar varit ledstjärnor. Samtidigt har koncepten renodlats och förtydligats gentemot marknaden. Detta har lett till stärkt varumärkesimage och en positionering som tilltalat konceptens respektive målgrupper. Under 2006 fortgår det interna arbetet med att ytterligare effektivisera verksamheten. Fokus ligger på inköpsarbetet, effektivare logistik och fortsatt utveckling mot efterfrågestyrd varufördelning. JC går också in i en expansionsfas med nyöppning av 30 butiker, Brothers-konceptet etableras i Finland, barn- och ungdomskonceptet J-Store lanseras tillsammans med specialiserade jeansbutiker – J-Box. Med utgångspunkt i den flerkonceptstrategi som JC AB arbetar efter har koncernens mål och strategier reviderats. JC AB presenterar uppdaterade mål och strategier i årsredovisningen: ÖVERGRIPANDE MÅL JC:s övergripande mål är att vara marknadsledande på jeans i Norden samt en av de ledande aktörerna i norra Europa inom övriga kundsegment där man bedriver koncept. JC:S FINANSIELLA MÅL Koncernens långsiktiga mål är att - respektive koncept ska nå en årlig organisk tillväxt som överstiger marknadens tillväxt på respektive geografisk marknad - koncernens rörelsemarginal når 10 procent - respektive butik når en rörelsemarginal på 10 procent STRATEGIER JC-koncernen ska nå sina långsiktiga mål genom - förädling och utveckling av befintliga koncept - utveckling av nya koncept - expansion till fler geografiska marknader - ökad effektivitet i varuflödet JC AB FÖRESLÅS BYTA NAMN TILL J & C GROUP AB JC AB är en detaljhandelskoncern med flera starka koncept på marknaden. Eftersom varje enskilt koncept – JC, Brothers och Sisters – har sin egen definierade konceptvision, profil, sortiment och målgrupp upplevs de av konsumentmarknaden som separata butikskedjor, vilket är i linje med koncernens strategi. För att på ett tydligare sätt kunna kommunicera denna styrka och bredd i JC AB har bolagets styrelse beslutat föreslå årsstämman att koncernen ska byta namn till J & C Group. – Genom namnbytet minskar risken för sammanblandning mellan koncernen och JC-konceptet. Detta blir än viktigare för oss när vi nu utökar antalet koncept med J-Store och J-Box. Dessutom är det bra om koncernens verksamhet och bredd på ett tydligt sätt kan kommuniceras ut mot vår omvärld, vilket det föreslagna namnbytet skulle bidra till, säger Thommy Nilsson VD för JC AB. Bakgrunden till det föreslagna namnet J & C Group är dels den historiska förankringen i bokstäverna JC. Men också att J står för Jeans och C för Clothes. Därigenom inryms samtliga koncept på ett mer naturligt sätt i det nya föreslagna koncernnamnet och ligger mer i linje med den flerkonceptuella strategi som nu lagts fast. För ytterligare information, vänligen kontakta: Thommy Nilsson, VD, telefon 0709-172 375

Om oss

Kort om JCJC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6–25 år, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 4 procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland.

Dokument & länkar