Kallelse till extra bolagsstämma i JC AB (publ) 31 juli 2006

Aktieägarna i JC AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma.

Dag och tid: Måndagen den 31 juli 2006 kl 09.00. Plats: Bolagets huvudkontor i Mölnlycke Företagspark, Konstruktionsvägen 14, Mölnlycke Rätt till deltagande och anmälan: Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC förda aktieboken den 25 juli 2006 och dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: JC AB (publ), 435 85 Mölnlycke, via e-post till bolagsstamma@jc.se eller per telefax 031-334 52 90, senast den 26 juli 2006 kl 12.00. Vid anmälan skall uppges namn, telefonnummer och personnr/org.nr. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos VPC. Sådan inregistrering skall vara verkställd den 25 juli 2006 och skall därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras endast om aktieägaren i förväg anmält antalet biträden till bolaget. Sådan anmälan skall göras senast då anmälan för aktieägares deltagande vid bolagsstämman skall vara gjord enligt ovan. Förslag till dagordning: 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Villkorat beslut om ändring av räkenskapsår och därmed sammanhängande bolagsordningsändring (Förslag: Se nedan) 8. Eventuella övriga ärenden 9. Stämmans avslutande Villkorat beslut om ändring av räkenskapsår: Med anledning av att RNB Retail and Brands AB har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i JC, föreslås att JC ändrar räkenskapsår från kalenderår till september – augusti. Därmed erhåller JC samma räkenskapsår som RNB vilket underlättar integreringen av bolagen. Ändringen av bolagsordningen och därmed ändringen av räkenskapsår är villkorad av och skall således endast genomföras om RNB:s erbjudande fullföljs och RNB och JC därmed blir bolag i samma koncern. Ändring av räkenskapsår genomförs genom ändring av bolagsordningen. Dess § 11 föreslås erhålla följande lydelse: ”Bolagets räkenskapsår skall vara 1 september – 31 augusti”. Mölnlycke 2006-06-22 JC AB (publ) Styrelsen

Om oss

Kort om JCJC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6–25 år, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 4 procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland.

Dokument & länkar