Kallelse till extra bolagsstämma i JC AB (publ)

Aktieägarna i JC AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma. Dag och tid: Fredagen den 8 september 2006 kl 09.00. Plats: Bolagets huvudkontor i Mölnlycke Företagspark, Konstruktionsvägen 14, Mölnlycke

Rätt till deltagande och anmälan: Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC förda aktieboken den 2 september 2006 och dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: JC AB (publ), 435 85 Mölnlycke, via e-post till bolagsstamma@jc.se eller per telefax 031-334 52 90, senast den 4 september 2006 kl 12.00. Kontaktperson i ärendet är Marie Klasson. Vid anmälan skall uppges namn, telefonnummer och personnr/org.nr. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos VPC. Sådan inregistrering skall vara verkställd den 2 september 2006 och skall därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras endast om aktieägaren i förväg anmält antalet biträden till bolaget. Sådan anmälan skall göras senast då anmälan för aktieägares deltagande vid bolagsstämman skall vara gjord enligt ovan. Förslag till dagordning: 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Val av ny styrelse 8. Eventuella övriga ärenden 9. Stämmans avslutande Mölnlycke 2006-08-23 JC AB (publ) Styrelsen

Om oss

Kort om JCJC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6–25 år, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 4 procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland.

Dokument & länkar