Ordinarie Bolagsstämma i JC AB (publ)

Årsstämma i JC

Vid årsstämman i JC AB fastställdes idag moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2005. Stämman beslutade att utdelning om 4,00 kr per aktie (före aktiesplit 2:1) utgår till aktieägarna för år 2005 med den 10 maj som avstämningsdag. Vid årsstämman beslutades vidare: - Omval av Torsten Jansson, Göran Härstedt, Anders Norling och Lotta Lundén som styrelseledamöter och Mats Lindvall som styrelsesuppleant samt nyval av Thommy Nilsson som styrelseledamot. - Antagande av ny bolagsordning, innebärande dels antagande av nytt firmanamn (J&C Group AB), dels anpassning till de nya regler som gäller i och med ikraftträdandet av den nya aktiebolagslagen. - Uppdelning av aktier (split 2:1) varigenom varje befintlig aktie uppdelas i två nya aktier med ett kvotvärde om 1,25 kr per aktie, med den 24 maj 2006 som avstämningsdag. Första dag för handel efter split beräknas bli den 22 maj 2006. - Bemyndigande av styrelsen att dels fatta beslut om emissioner, dels uppta viss finansiering i enlighet med framlagt beslut VD Thommy Nilsson redogjorde vid stämman bland annat för JC:s långsiktiga flerkonceptstrategi samt ambitionen för innevarande år. Vidare informerades om JC:s beslut att lansera konceptet Sisters samt öka etableringstakten av Brothers på den finska marknaden. 31 nya butiker, varav 29 egna, har kontrakterats för innevarande år. Utöver ett tydligt tillväxtfokus i organisationen fortsätter arbetet med att förbättra lönsamhet och effektivitet i varuflödet. Mölnlycke den 5 maj 2006 JC AB (publ), under namnändring till J&C Group AB Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta: Thommy Nilsson, VD och koncernchef, mobiltelefon 0709-17 23 75

Om oss

Kort om JCJC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6–25 år, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 4 procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland.

Dokument & länkar