Pressmeddelande från BV Acquisitions AB

 

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Pressmeddelande från BV Acquisitions AB
13 april 2012

ERBJUDANDEHANDLING AVSEENDE BV ACQUISITIONS KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA OCH TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARNA I JEEVES OFFENTLIGGJORD

Erbjudandehandling avseende BV Acquisitions ABs (”BV Acquisitions”), ett bolag kontrollerat av Battery Ventures IX (AIV II), L.P., (”Battery”), rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Jeeves Information Systems AB (publ) (“Jeeves”) om förvärv av samtliga utestående aktier och teckningsoptioner i Jeeves (”Erbjudandet”) har idag offentliggjorts på Batterys webbplats www.battery.com samt på Handelsbankens webbplats www.handelsbanken.se/investeringserbjudande.

Erbjudandehandling och anmälningssedel kommer att distribueras till aktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Jeeves vars aktier och/eller teckningsoptioner är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB den 13 april 2012.

Erbjudandehandlingen tillhandahålls hos Handelsbanken Capital Markets, Blasieholmstorg, 11, 10670, Stockholm. Alternativt på www.handelsbanken.se/investeringserbjudande.


Tidsplan för Erbjudandet
Offentliggörande av erbjudandehandlingen: 13 april 2012
Acceptfrist: 16 april-7 maj 2012
Offentliggörande av acceptnivå: 10 maj 2012
Beräknad likviddag: 16 maj 2012

BV Acquisitions förbehåller sig rätten att ändra tidsplanen och förlänga acceptfristen för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.

BV Acquisitions offentliggör denna information i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för publicering den 13 april 2012, kl. 17.00.

Mediakontakt
För frågor, vänligen kontakta:
Karen Bommart, Vice President, Marketing
+1-781-478-6600

Viktig information
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. BV Acquisitions kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

BV Acquisitions kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

 

 

Taggar:

Om oss

Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora företag. Varje dag använder drygt 4 600 företag i över 40 länder något av Jeeves tre affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Våra affärssystem är lätta att använda och anpassa efter företags specifika behov och möjliggör samtidigt kontinuerlig utveckling av affärsstödet. Jeeves huvudkontor ligger i Stockholm och bolaget ägs av det amerikanska investmentbolaget Battery Ventures. För mer information, besök www.jeeves.se.

Dokument & länkar