Pressmeddelande från BV Acquisitions AB

10 maj 2012

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

BV ACQUISITIONS BUD PÅ JEEVES FULLFÖLJS OCH ACCEPTPERIODEN FÖRLÄNGS

BV Acquisitions AB (”BV Acquisitions”), ett bolag kontrollerat av Battery Ventures IX (AIV II), L.P., (”Battery”), offentliggjorde den 26 mars 2012 ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Jeeves Information Systems AB (publ) (“Jeeves”) om förvärv av samtliga utestående aktier och teckningsoptioner i Jeeves till ett pris om 83 kronor kontant för varje aktie och 13 kronor kontant för varje teckningsoption (”Erbjudandet”).

Erbjudandet har under den initiala acceptfristen accepterats i sådan utsträckning att BV Acquisitions kommer att inneha sammanlagt 2 755 181 aktier i Jeeves motsvarande ca 97 procent av det totala antalet aktier och röster i Jeeves samt 121 200 teckningsoptioner motsvarande ca 99 procent av totalt antal utestående teckningsoptioner i Jeeves (1). BV Acquisitions innehade inte några aktier eller teckningsoptioner i Jeeves före Erbjudandets offentliggörande och har inte förvärvat några aktier eller teckningsoptioner utanför Erbjudandet.

Samtliga villkor för Erbjudandet är därmed uppfyllda och BV Acquisitions fullföljer härmed Erbjudandet.

- ”I Jeeves har vi funnit ett starkt programvaruföretag med en välutvecklad partnerkanal. Vi ser positivt på de internationella tillväxtmöjligheterna inom SMEsegmentet för ERP-system. Det finns ett behov av leverantörer som erbjuder lösningar som är anpassade till små- och medelstora tillväxtbolag. Den nordiska hemmamarknaden kommer att fortsätta vara en betydelsefull motor för bolagets framtida utveckling samtidigt som vår intention är att öka bolagets expansion internationellt på såväl existerande som nya marknader”, säger Mr. Dave Tabors, General Partner på Battery

- ”Jeeves har under många år med goda resultat skapat en konkurrenskraftig produkt och en stark position framförallt på den nordiska ERP-marknaden, men även internationellt. Tillsammans med Battery kommer vi förstärka vår internationella expansion och vår förvärvsverksamhet. Våra nya ägares engagemang att utveckla vår verksamhet, deras internationella nätverk och erfarenhet att få programvaruföretag att växa kommer att vara en viktig framgångsfaktor framöver. Jag är övertygad att detta är positivt både för våra kunder, partner och medarbetare”, säger Bengt-Åke Älgevik, VD för Jeeves.

För att möjliggöra för de aktieägare och optionsinnehavare som ännu inte har accepterat Erbjudandet har BV Acquisitions beslutat att förlänga acceptfristen till och med klockan 17.00 den 29 maj 2012. 

Likvid till de aktieägare och teckningsoptionsinnehavare som redan har accepterat Erbjudandet kommer att erläggas omkring den 16 maj 2012 och i samband därmed övergår äganderätten till BV Acquisitions. Erläggande av likvid till de aktieägare och teckningsoptionsinnehavare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 5 juni 2012. Någon ytterligare förlängning kommer inte att ske.

BV Acquisitions kan komma att förvärva aktier på marknaden under den förlängda acceptfristen.

Eftersom BV Acquisitions innehar mer än 90 procent av aktierna i Jeeves avser BV Acquisitions att begära tvångsinlösen av resterande aktier och teckningsoptioner i Jeeves i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och verka för att aktierna avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm.

Direktregistrerade aktieägare och teckningsoptionsinnehavare som önskar acceptera Erbjudandet ska underteckna och posta anmälningssedeln till Handelsbanken Capital Markets, Emission, 106 70 Stockholm.

Observera att anmälningssedeln måste vara Handelsbanken till handa senast klockan 17.00 den 29 maj 2012.

För aktieägare och teckningsoptionsinnehavare vars innehav är förvaltarregistrerade gäller att accept sker i enlighet med instruktioner från förvaltaren.

För en utförlig beskrivning av Erbjudandet, inklusive villkor och anvisningar för deltagande i Erbjudandet vänligen se erbjudandehandling och anmälningssedel för Erbjudandet, tillgängliga på www.handelsbanken.se/investeringserbjudande och www.battery.com. Med undantag för vad som framgår av detta pressmeddelande ska de villkor och anvisningar som framgår av erbjudandehandlingen vara fortsatt giltiga för Erbjudandet.

BV Acquisitions offentliggör denna information i enlighet med NASDAQ OMX Stockholms Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Informationen lämnades för publicering den 10 maj 2012, kl. 08.30.

Mediakontakt
För frågor, vänligen kontakta:

Karen Bommart, Vice President, Marketing
+1-781-478-6600

Viktig information
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler. 

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. BV Acquisitions kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

BV Acquisitions kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

(1) Baserat på 2 839 615 utestående aktier och 121 800 utgivna teckningsoptioner i Jeeves (teckningsoptioner innehavda av Jeeves eller annat bolag inom Jeeveskoncernen är exkluderade).


Om oss

Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora företag. Varje dag använder drygt 4 600 företag i över 40 länder något av Jeeves tre affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Våra affärssystem är lätta att använda och anpassa efter företags specifika behov och möjliggör samtidigt kontinuerlig utveckling av affärsstödet. Jeeves huvudkontor ligger i Stockholm och bolaget ägs av det amerikanska investmentbolaget Battery Ventures. För mer information, besök www.jeeves.se.

Dokument & länkar