Pressmeddelande från BV Acquisitions AB

1 juni 2012

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

BV ACQUISITIONS ÖKAR SITT INNEHAV I JEEVES TILL 98 PROCENT AV AKTIERNA OCH 100 PROCENT AV TECKNINGSOPTIONERNA UNDER ERBJUDANDETS FÖRLÄNGDA ACCEPTFRIST

BV Acquisitions AB (”BV Acquisitions”), ett bolag kontrollerat av Battery Ventures IX (AIV II), L.P., (”Battery”), offentliggjorde den 26 mars 2012 ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Jeeves Information Systems AB (publ) (“Jeeves”) om förvärv av samtliga utestående aktier och teckningsoptioner i Jeeves (”Erbjudandet”). Under den inledande acceptfristen, som löpte fram till och med den 7 maj 2012, inlämnades i Erbjudandet 2 755 181 aktier i Jeeves, motsvarande ca 97 procent av det totala antalet aktier och röster i Jeeves, samt 121 200 teckningsoptioner motsvarande ca 99 procent av totalt antal utestående teckningsoptioner i Jeeves. I samband med att Erbjudandet fullföljdes, vilket offentliggjordes genom pressmeddelande den 10 maj 2012, förlängdes acceptfristen till den 29 maj 2012 kl. 17.00.

Den förlängda acceptfristen har nu löpt ut och acceptfristen kommer inte att förlängas ytterligare. Under den förlängda acceptfristen lämnades ytterligare 33 690 aktier in i Erbjudandet, motsvarande ca 1,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Jeeves samt 600 teckningsoptioner, motsvarande ca 0,5 procent av totalt antal utestående teckningsoptioner i Jeeves. BV Acquisitions har inte förvärvat några aktier eller teckningsoptioner i Jeeves utanför Erbjudandet och äger inga aktier eller andra värdepapper i Jeeves utöver vad som tidigare förvärvats inom ramen för Erbjudandet.

Sammantaget innehar BV Acquisitions därmed 2 788 871 aktier i Jeeves, motsvarande ca 98 procent av det totala antalet aktier och röster i Jeeves samt 121 800 teckningsoptioner, motsvarande 100 procent av totalt antal utestående teckningsoptioner i Jeeves (1).

För de aktieägare som accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas utbetalning av vederlag att påbörjas omkring den 5 juni 2012. 

Eftersom BV Acquisitions innehar mer än 90 procent av aktierna i Jeeves har BV Acquisitions påkallat tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) i syfte att förvärva samtliga utestående aktier och teckningsoptioner i Jeeves. BV Acquisitions kommer även att framställa en begäran till styrelsen i Jeeves att Jeeves aktier ska avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm.

BV Acquisitions offentliggör denna information i enlighet med NASDAQ OMX Stockholms Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Informationen lämnades för publicering den 1 juni 2012, kl. 08.30.

(1) Baserat på 2 839 615 utestående aktier och 121 800 utgivna teckningsoptioner i Jeeves (teckningsoptioner innehavda av Jeeves eller annat bolag inom Jeeveskoncernen är exkluderade).

Mediakontakt
För frågor, vänligen kontakta:
Karen Bommart, Vice President, Marketing
+1-781-478-6600

Viktig information
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. BV Acquisitions kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

BV Acquisitions kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Om oss

Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora företag. Varje dag använder drygt 4 600 företag i över 40 länder något av Jeeves tre affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Våra affärssystem är lätta att använda och anpassa efter företags specifika behov och möjliggör samtidigt kontinuerlig utveckling av affärsstödet. Jeeves huvudkontor ligger i Stockholm och bolaget ägs av det amerikanska investmentbolaget Battery Ventures. För mer information, besök www.jeeves.se.

Dokument & länkar