Delårskommuniké avseende perioden 1 januari - 30 juni 2002

Report this content

Jeeves Information Systems AB (publ) Delårskommuniké avseende perioden 1 januari - 30 juni 2002 Sammanfattning * Jeeves nådde ett positivt resultat före avskrivningar och räntenetto (EBITDA) på 2.8 Mkr (-0.5) och ett resultat efter skatt på 1.5 Mkr (-1.8) för perioden. * Förvärvet av Reveny System AB som gjordes per den 1:a juli 2002 går enligt plan och innebär en starkare marknadsnärvaro och breddad kompetens. * Kassa- och bankmedel uppgår till 10.5 Mkr (4.6) och kassaflödet är 7.7 Mkr bättre än motsvarande period föregående år. * För år 2002 bedöms både kassaflöde och resultat efter skatt att bli positivt. Marknad Marknaden i Sverige, som står för huvuddelen av vår försäljning, har haft en litet svagare utveckling än de flesta andra marknader i Europa. Vi ser dock tendenser till en ökning av antalet order i Sverige. Vi har fortsatt med fokuserade insatser inom Europa, där speciellt insatserna i Östeuropa har gett resultat. Flera länder, däribland Slovakien, uppvisar ökning av försäljningen. Förvärv av Reveny Jeeves förvärvade Reveny System AB den 1:a juli i år med 18 anställda och omsättning på ca 15 Mkr. Revenys kundbas uppgår till ett 100-tal kunder. Förvärvet är ett led i Jeeves strategi att expandera sin verksamhet och stärka sin marknadsposition. Reveny breddar Jeeves tekniska och verksamhetsmässiga kompetens med sin tydliga fokusering på plattformsoberoende teknik. Förvärvet förväntas också ge synergivinster. Reveny system är ett helägt dotterbolag till Jeeves och kommer att verka självständigt på marknaden. Integrationen går hittills som planerat. Försäljning och resultat Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 5 % och uppgick till 15.9 Mkr (15.1) bestående till ca 91 procent (90) av licens- och underhållsintäkter. Resultatet efter skatt uppgick till 1.5 mkr (-1.8) och resultatet per aktie blev 0.5 kr (-0.7). Resultatet innebär en resultatmarginal på 9.5 %, vilket är den högsta sedan introduktion på börsen 1999. Baserat på våra lägre kostnader och nuvarande marknadstillväxt bedömer Styrelsen att helårsresultatet efter skatt blir positivt. Investeringar Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0.3 mkr (0.9), vilket i sin helhet utgjordes av balanserade utvecklingskostnader. Investeringar i maskiner och inventarier har under perioden gjorts med 0.3 mkr (0.1). Finansiell ställning Kassaflödet under perioden var positivt 7.7 Mkr (0.0) till stor del beroende på större fakturering av underhållsintäkter under det första kvartalet. De likvida tillgångarna uppgick vid kvartalsskiftet till 10.5 mkr (4.6). Balanslikviditeten var 120 procent (113) och soliditeten 32 procent (39). Kassaflödet för helåret 2002 bedöms bli positivt. Produktutveckling Jeeves Enterprise är ett av marknadens mest moderna affärssystem med en unik teknisk lösning. Produktutvecklingen har under perioden framför allt fokuserats på förbättrad funktionalitet och förbättrad teknik. Personal Nicolas Ehrling tillträdde som ny VD den 1:a juni 2002. Antal anställda under perioden har i medeltal varit 26 (30) personer varav 6 (8) kvinnor. Ett nytt optionsprogram har beslutats, vilket innebär utfärdande av 105 000 teckningsoptioner. 72 500 av dessa har tecknats av personalen, övriga planeras att användas för framtida nyrekryteringar. Rätt till teckning av aktier kan göras mellan perioden 1 september 2002 till och med den 31 maj 2004. Finansiell information Delårsrapport tredje kvartalet 2002: 5 november 2002 Bokslutskommuniké 2002 februari 2003 Rapporten har granskats översiktligt av bolagets revisorer. Stockholm den 20 augusti Nicolas Ehrling Verkställande direktör För ytterligare information kontakta VD Nicolas Ehrling 08-587 099 00 eller CFO Björn Westberg 08-587 099 00 Fakta om Jeeves Information Systems Jeeves Information Systems AB utvecklar affärssystem för medelstora industri-, handels- och tjänsteföretag. Företagets huvudprodukt är Jeeves Enterprise. Jeeves är fokuserat på produktutveckling och intäkterna kommer huvudsakligen från licens- och underhållsavgifter. Försäljningen sker genom partners som också svarar för installation, kundanpassning, utbildning och support. Jeeves Enterprise finns installerat på drygt 750 företag med totalt över 10 000 användare. Jeeves samarbetar med ett tiotal partners i Sverige med representation på ett tjugotal orter. Företaget expanderar internationellt och har hittills slutit avtal med partners i femton länder. Jeeves Enterprise är översatt till tretton språk och används i arton länder. Jeeves Information Systems AB är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. Fakta om Jeeves Enterprise Affärssystemet Jeeves Enterprise är ett komplett affärssystem i Windows- miljö och är tack vare sin öppenhet en populär plattform för e-handel. Teknisk plattform är MS Windows och SQL Server. Programvaran innehåller alla rutiner från Ekonomi, Order/Lager/Fakturering till Produktion, Service och Tid & Projekt med ett flexibelt användargränssnitt som tillåter egen design. Dessutom finns i Jeeves Enterprise ett kraftfullt makrospråk som utnyttjas för kundanpassningar. Tack vare en unik design bevaras alla kundanpassningar vid versionsuppgradering. Mer information finns på: www.jeeves.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00630/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00630/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar