Delårskommuniké avseende perioden 1 januari - 30 september 2002

Report this content

Jeeves Information Systems AB (publ) Delårskommuniké avseende perioden 1 januari - 30 september 2002 Sammanfattning · Omsättningen ökade under kvartalet med 102 %. För hela perioden ökade omsättningen med 31 % jämfört med föregående år. · Jeeves nådde ett positivt kvartalsresultat före avskrivningar och räntenetto (EBITDA) på 1.9 Mkr (0.2) och ett resultat efter skatt på 1.1 Mkr (-0.5). För hela perioden uppgick resultatet före avskrivningar och räntenetto (EBITDA) till 4.7 Mkr (-0.4) och ett resultat efter skatt på 2.6 Mkr (-2.5). · Förvärvet av Reveny System AB som gjordes per den 1:a juli 2002 går fortsatt enligt plan. · Kassamedel uppgår till 9.2 Mkr (3.8) och kassaflödet är 6.4 Mkr (- 0.1) för perioden. · För helåret 2002 bedöms omsättningen öka med 25 %, resultatmarginalen till ca 10 % och kassaflödet till 8 Mkr. Marknad Marknaden i Sverige, som står för huvuddelen av vår försäljning, visar tendenser till förbättring. Större delen av övriga Europa visar fortfarande en svag marknad. Våra fokuserade insatser inom Europa har trots den svaga marknaden gett bra resultat. Förvärv av Reveny Jeeves förvärvade Reveny System AB den 1:a juli i år med 18 anställda och omsättning på ca 15 Mkr. Integrationen går hittills som planerat och kundträffar har hållits och vissa effektiveringsåtgärder har genomförts. Antalet anställda är nu 15 st. Revenys påverkan på koncernens delårsbokslut är framför allt ökning av omsättningen med 3.4 Mkr och kostnader på 3.2 Mkr , samt en ökning av koncernens goodwill med 2.3 Mkr. Revenys påverkan på resultatet omfattar endast kvartal 3 eftersom Reveny ingår i koncernen fr o m 1:a juli 2002. Försäljning och resultat Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 102 procent och uppgick till 11.0 Mkr (5.4) bestående till ca 81 procent (76) av licens- och underhållsintäkter. Under hela perioden ökade nettoomsättningen med 31 % och uppgick till 26.8 Mkr (20.5) bestående till ca 88 procent (86) av licens- och underhållsintäkter. Resultatet efter skatt förbättrades under kvartalet med 1.5 Mkr och uppgick till 1.0 Mkr (-0.5) och resultatet per aktie blev 0.4 kr (-0.2). Under hela perioden förbättrades resultatet efter skatt med 5.0 Mkr och uppgick till 2.6 mkr (-2.5) och resultatet per aktie blev 0.9 kr (-0.9). Prognos Baserat på våra lägre kostnader och nuvarande marknadstillväxt bedömer Styrelsen att omsättningen för helåret ökar med ca 25 % och resultatmarginalen för helåret blir ca 10 %. Förvärvet av Reveny förväntas inte påverka årets resultat av större omfattning. Kassaflödet förväntas bli positivt kvartal 4 resulterande i ett kassaflöde för helåret på ca 8 Mkr. Investeringar Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 5.8 Mkr (1.9), vilket utgjordes av goodwill vid förvärv om 2.9 Mkr och övertagna utvecklingskostnader om 2.3 Mkr kopplat till förvärvet av Reveny samt balanserade utvecklingskostnader 0.6 Mkr (1.2). Investeringar i maskiner och inventarier har under perioden gjorts med 0.4 mkr (0.2). Finansiell ställning Kassaflödet under perioden var positivt 6.4 Mkr (-0.8) till stor del beroende på större fakturering av underhållsintäkter under det första kvartalet. De likvida tillgångarna uppgick vid kvartalsskiftet till 9.2 mkr (3.8). Balanslikviditeten var 116 procent (107) och soliditeten 31 procent (40). Produktutveckling Jeeves Enterprise är ett av marknadens mest moderna affärssystem med en unik teknisk lösning. Produktutvecklingen har under perioden framför allt fokuserats på förbättrad funktionalitet och förbättrad teknik. Personal Antal anställda under perioden har i medeltal varit 33 (30) personer varav 9 (8) kvinnor. Upplysningar om ersättningar till närstående Bolaget har under perioden betalat konsultarvoden till bolag närstående personer i bolagets ledning samt till bolag närstående personer i bolagets styrelse uppgående totalt till 90 tkr. Dessa arvoden har fördelats enligt följande. - till bolag närstående till styrelseordföranden 90 tkr Det är styrelsens bedömning att dessa arvoden utgått till marknadsmässiga priser och för väldefinierade projekt utanför det normala styrelse- och ledningsarbetet. Omförhandling av tidigare VD Assar Bolins villkor har skett innebärande ett nytt avtal gällande t o m år 2006. Avtalet innebär i huvudsak att Assar Bolin erhåller en årlig lön på minst 400 tkr, tjänstebil, oförändrade pensionsvillkor, försäkringar samt övriga förmåner. En detaljerad sammanställning över villkor kommer att lämnas i årsredovisningen. Finansiell information Bokslutskommuniké helåret 2002: 5 februari 2003 Årsredovisning: maj 2003 Rapporten har granskats översiktligt av bolagets revisorer. Stockholm den 5 november Nicolas Ehrling Verkställande direktör För ytterligare information kontakta VD Nicolas Ehrling 08-587 099 00 eller CFO Björn Westberg 08-587 099 00 Fakta om Jeeves Jeeves Information Systems AB (JIS) utvecklar affärssystem för medelstora företag inom tillverkning, handel, service- och tjänstesektorerna. Företaget, med sina 45 anställda, är fokuserat på produktutveckling medan försäljning sker genom 300 engagerade och kunniga medarbetare och konsulter med bransch- och specialkompetens inom olika affärsprocesser. JIS samarbetar med ett 15-tal partners i världen och enbart i Sverige finns partners representerade på ett tjugotal orter. Företagets huvudprodukt är Jeeves Enterprise som finns installerad på fler än 850 företag med över 11 000 användare. Den nuvarande verksamheten startade 1992 och sedan 1999 är företaget noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. Fakta om Jeeves Enterprise Jeeves Enterprise är ett komplett affärssystem i Windows-miljö och är tack vare sin öppenhet en oslagbar plattform för web-applikationer och e- handel. Tack vare en unik design bevaras alla kundanpassningar vid versionsuppgradering. Programvaran innehåller alla rutiner från Ekonomi, Logistik, Service, Tid & Projekt till CRM och SCM (Supply chain Management). Jeeves Enterprise har ett flexibelt användargränssnitt som tillåter egen design och innehåller dessutom ett kraftfullt makrospråk som utnyttjas för kundanpassningar. Flexibiliteten och anpassningsbarheten i Jeeves Enterprise gör den till en lämplig lösning för större företag som vill ha ett gemensamt affärssystem för sina medelstora och mindre dotterbolag. Mer information finns på: www.jeeves.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00410/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00410/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar