Jefast Holding AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Jefast Holding AB (publ) ("Jefast") emitterade den 27 mars 2017 ett säkerställt obligationslån om SEK 200 000 000 inom ett totalt rambelopp om SEK 500 000 000 på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 5,45 procent per år och har slutförfall 27 mars 2021.

Jefast har ansökt om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att tas upp till handel så snart som möjligt.

Med anledning av detta har Jefast upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Jefasts (www.jefast.se) webbplatser.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Jefast Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2017 klockan 11:15 CET.

För ytterligare information, var god kontakta:

Cassandra Jertshagen, Affärsutvecklare

Tel: +46 706 44 28 94

E-mail: cassandra@jefast.se