Delårsrapport Jetpak Top Holding AB (publ) 1 januari – 30 juni 2019

Report this content

Tillfredställande justerad EBITA marginalutveckling

 • Fortsatt fokus på lönsamhetsoptimering och Ad-hoc utveckling
 • Justerad EBITA förbättras med 9,3 procent i kvartalet mot samma period i 2018
 • Resultatet följer fastlagd plan och uppsatta långsiktiga mål

Kvartal 2: 1 april– 30 juni 2019

 • Totala intäkter ökar med 4,1 % till 219 602 (210 967) TSEK, varav underliggande organisk tillväxt uppgår till 0,6%
 • Nettoomsättningen ökar med 3,9 % till 212 840 (204 946) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgår till 25 087 (17 433) TSEK, varav engångskostnader belastat med 0 (5 521) TSEK
 • Periodens resultat uppgår till 17 771 (8 232) TSEK
 • Resultat per aktie 1,48 (2,08) SEK 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 10 658 (2 018) TSEK


Halvåret: 1 januari – 30 juni 2019

 •  Totala intäkter ökar med 5,7 % till 431 283 (407 858) TSEK, vara underliggande organisk tillväxt uppgår till 3,3%
 •  Nettoomsättningen ökar med 5,9 % till 419 656 (396 376) TSEK
 •  Rörelseresultatet uppgår till 46 632 (35 396) TSEK, varav engångskostnader belastat med 307 (6 956) TSEK
 •  Periodens resultat uppgår till 32 237 (16 292) TSEK
 •  Resultat per aktie 2,69 (4,52) SEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -12 961  ( -5 926) TSEK, varav -23 604 TSEK är drivet av att rådgivarkostnaderna för noteringen reglerats först i 2019
 •  Likvida medel uppgår till 42 390 (30 027) TSEK

VD kommentarer:

Under andra kvartalet har marknadsförhållandena varit fortsatt stabila på våra huvudmarknader, och det finns inga tecken på minskad efterfrågan av våra tjänster.

Vi har sett en viss uppgång inom segmentet olja och gas vilket har stabiliserat den norska marknaden. De stora postoperatörerna har fortsatt fokusera på enhetskostnadsminskning i volymdrivna paketflöden, vilket har öppnat upp möjligheten för oss att vidareutveckla våra expresstjänster med goda förtjänstmöjligheter. Emellertid söker de viktigaste industriella aktörerna, i bland annat fordonsindustrin, fortfarande efter kostnadseffektiva lösningar, vilket ger ett visst tryck på marginalerna inom Express Systemized segmentet.

Kommersiella initiativ och en gynnsam utveckling inom Express Ad-hoc har säkerställt en justerad EBITA-marginal på 11,4% (10,9%). Marginalförbättringen drivs av en tillväxt inom Express Ad-hoc, och där särskilt på vår Jetpak Direct tjänst. Genomförda kampanjer gentemot sällanköps- och nya kunders generella Ad-hoc behov samt riktad kampanj mot vårdsektorn har givit resultat.

Intäktsutvecklingen ligger på en förväntad nivå på 4,1%. Den totala tillväxten drivs främst av vårt förvärv i Belgien, som utvecklas helt som planerat. Den underliggande organiska tillväxten (0,6%) minskar under andra kvartalet. Fokus har varit på optimering av lönsamheten, vilket har resulterat i minskade intäkter från kunder i främst vårt Express Systemized segment. Våra långsiktiga tillväxtmål är oförändrade då vi har en stark ”sales pipeline” både med potentiella nya orders, och effekten av redan tecknade men ännu ej igångsatta avtal.

Våra kommersiella initiativ har löpt på enligt plan, och vi har fortsatt starkt fokus på att utveckla både Ad -hoc och Systemized segmentet genom lösningssäljning och industrivertikalkompetens. Nya partnerskap och leverantörskoncept håller på att utarbetas, vilket potentiellt kommer att ytterligare förbättra vår marknadsposition och våra tjänster i kombination med marginalförbättring.

Efter vårt framgångsrika förvärv och integration av Jetpak Belgien undersöker vi nya potentiella förvärvsmål inom Europa och Norden, även om vi fortfarande befinner oss i det inledande skedet.

Baserat på vår utveckling under första halvåret 2019 förväntar vi oss att fortsätta på startad ”resa” mot våra långsiktiga uppsatta mål.

Kenneth Marx / VD

Solna den 28 augusti 2019

Denna rapport är inte översiktligt granskad av bolagets revisor.

Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB, email info@fnca.se, telefon +46 8 528 003 99.

Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2019 kl. 08.30 CET. Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Kontaktpersoner:

Kenneth Marx, CEO, telefon +46 (0) 73 368 54 00, e-mail kenneth.marx@jetpak.com

Peter Hallman, CFO, telefon + 46 (0) 73 368 52 10, e-mail peter.hallman@jetpak.se

Om Jetpak:

Jetpak är det enkla och snabbaste alternativet för prioriterade leveranser dörr till dörr. Vi erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik. Jetpak finns representerat på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa. Jetpak har ett unikt och flexibelt kunderbjudande baserat på tillgången till cirka 4000 flygavgångar dagligen och ett omfattande distributionsnätverk med cirka 700 budbilar. Detta är något som möjliggör att för marknaden kunna leverera den snabbaste och mest omfattande sammadagstjänsten. Detta kan kompletteras ytterligare med en unik skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter. Din leverans är vår viktigaste prioritet. Vi är Jetpak – enkla, snabbast & mest precisa. Jetpak Top Holding AB är sedan 5e december 2018 noterat på Nasdaq First North Premier och handlas med ISIN-koden SE0012012508 och under kortnamn JETPAK.

För ytterligare information, vänligen besök: https://jetpakgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar