Jetpak Top Holding AB (publ): Delårsrapport 1 april – 30 juni 2021

Report this content

Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2021
 

 • Totala intäkter ökade med 26,0 % till 256 438 (203 501) TSEK
 • Den organiska tillväxten uppgick till 26,3 % (-19,5 %)
 • Bruttomarginalen uppgick till 30,5 % (29,4 %)
 • Rörelseresultatet uppgick till 24 792 (8 293) TSEK
 • Justerat EBITA resultat uppgick till 24 792 (9 709) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till 16 587 (4 113) TSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,38 (0,34) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,35 (0,33) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27 890 (32 251) TSEK
 • Likvida medel uppgick till 82 863 (57 693) TSEK
 • Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA R12: 1,2 (1,9)


   

Halvåret: 1 januari – 30 juni 2021
 

 • Totala intäkter ökade med 14,4 % till 506 868 (442 984) TSEK
 • Den organiska tillväxten uppgick till 16,0 % (-11,3 %)
 • Bruttomarginalen uppgick till 30,1 % (30,3 %)
 • Rörelseresultatet uppgick till 46 640 (23 115) TSEK
 • Justerat EBITA resultat uppgick till 46 640 (24 531) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till 31 005 (12 564) TSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,58 (1,05) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,52 (1,02) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22 618 (29 779) TSEK 

VD kommentar
 

Jetpak hade ett tillfredsställande andra kvartal 2021 med en organisk tillväxt på 26,3 % och intäkter uppgående till 256 438 TSEK. Kvartalets justerade EBITA resultat uppgick till
24 792 TSEK, en kraftig resultatförbättring jämfört föregående års motsvarande vinstnivå (9 709 TSEK). Den justerade EBITA marginalen under det andra kvartalet mer än fördubblades och uppgick till 9,7 % (4,8 %).

 

Vi hade en stark tillväxt inom flygsegment Express Air med höga 36,7 %, jämfört föregående års första helt covid-19 påverkade andra kvartal. Flygkapaciteten under detta års andra kvartal var fortsatt klart lägre jämfört prepandemiska nivåer, även om kapaciteten ökade jämfört tidigare kvartal. Ökad kapacitet kombinerat med ökad försäljning och nya affärer resulterade i en stark tillväxt jämfört föregående år såväl som gentemot tidigare kvartal.

Vårt Express Road segment hade en fortsatt stark tillväxt på 18,3 %, tack vare ökade intäkter från stora befintliga distributionskunder, från nya kunder samt från fortsatt vaccindistribution i Norge.

 

Bruttomarginalen för Express Air segmentet blev 42,9 %, vilket var något lägre jämfört förra året och påverkades av mindre förändringar i kund- och produktmix.
Bruttomarginalen för Express Road segmentet okade marginellt till 18,2%, drivet av mindre mixförändringar.

 

Marknadspositionen för våra flygbaserade tjänster ökade något i takt med att ett förbättrat nätverk och ökad frekvens förstärkte vår konkurrensfördel inom ad-hoc produkter. Under kvartalet noterade vi inga signifikanta konkurrensförändringar för våra systemsatta produkter.
Priskonkurrensen för landbaserade transportlösningar fortsatte under kvartalet, särskilt inom kurir-logistikområdet, drivet av ökad e-handel och B2C volymer. Då Jetpak har fokus inom värdeadderande kurir-express och B2B tjänster, vilka är mindre priskänsliga, så bibehöll vi vår marknadsposition.

Distributionen av covid-19 vaccin i Norge gav ett stabilt intäktsbidrag, samtidigt som det stärkte bilden av Jetpak som en högkvalitativ logistikleverantör. En fortsatt intäktspotential förväntas här, men kommer att vara beroende av fortsatta vaccincykler under kommande år.

J
etpak fortsatte att upprätthålla ett starkt kostnadsfokus under det andra kvartalet, då de tillfälliga permitteringslösningarna fasades ut och ersattes av permanenta organisations-justeringar. Vår OH ratio förväntas att stabiliseras på nuvarande nivå. Fortsatta leverantörsomförhandlingar kommer vidare att förstärka våra marginaler och vår framtida konkurrenskraft.

Våra planerade kommersiella initiativ inom både segmenten förlöper enligt plan. Våra Jetpak Express tjänster introduceras i Europa, men vår nätverksexpansion och deltagande från nya flygbolag är fortsatt begränsad då flygbolagens prioriteringar hårt styrs av deras nuvarande ekonomiska utmaningar. ”Nordic Courier & Distribution”- tjänster lanseras och pipeline byggs nu upp både i Skandinavien och i Benelux. 

Under det andra kvartalet har vi fortsatt vårt arbete inom ramen för FN:s Global Compact-program. Ett antal områden har prioriterats med mål och gap, vilka kommer att följas upp under kommande kvartal.

Under kommande kvartal förväntar vi oss en stabil tillväxt av flygkapacitet tack vare borttagandet av reserestriktioner och utrullningen av covid-19 pass. Dock förväntar vi oss inte pre-pandemiska kapacitetsnivåer eftersom affärs- och fritidsresande fortfarande ligger långt ifrån normala nivåer. Detta vill följaktligen ha en stark korrelation med vår tillgängliga kapacitet.

Vårt
resultat under det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. Baserat på våra kommersiella initiativ och en underliggande fortsatt återhämtning efter covid-19 pandemin, känner vi oss trygga med att kunna uppnå våra långsiktiga mål om en 5 % organisk tillväxt och 12 % i justerad EBITA marginal över en konjunkturcykel.

Kenneth Marx

Verkställande direktör
Telefonkonferens

 

Idag klockan 10:00 kommer VD Kenneth Marx, tillsammans med finanschef Håkan Mattisson, att presentera Jetpaks kvartalsresultat. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Vänligen använd denna länk för registrering:

https://jetpak.com/se/mails/register

Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att registrera dig och ringa in till konferensen några minuter innan den börjar.

Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB, email: info@fnca.se, telefon: 08-528 003 99.

Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2021 kl. 06.30 CET. Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Kenneth Marx, verkställande direktör
telefon: 073-368 54 00
e-mail:
ir@jetpak.com

 

 

Om Jetpak

Jetpak är det enkla och snabbaste alternativet för prioriterade leveranser dörr till dörr.
Vi erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik.
Jetpak finns representerat på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa.
Jetpak Top Holding ABs aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas med ISIN-kod SE0012012508 under kortnamnet JETPAK.
Besök gärna:
https://jetpakgroup.com

Prenumerera