Jetpak Top Holding AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2018 samt prognos för helåret 2018

Report this content

Jetpak Top Holding AB (publ) (”Jetpak” eller ”Bolaget”) offentliggör Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2018.  I delårsrapporten presenterar Bolaget en prognos över totala intäkter samt EBITA för räkenskapsåret 2018. Bolaget bedömer att totala intäkter för räkenskapsåret 2018 kommer att uppgå till minst 820 MSEK och att EBITA kommer att uppgå till minst 80 MSEK.

Kvartal 1: 1 januari – 31 mars 2018

  •  Nettoomsättningen ökade med 4,7% till 191 430 (182 809) TSEK
  •  Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 19 842 (14 835) TSEK
  •  Periodens resultat uppgick till 806 (4 172 ) TSEK
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till – 7 944 (- 22 431) TSEK 

Prognos avseende totala intäkter och EBITA för räkenskapsåret 2018

Bolaget bedömer att totala intäkter för räkenskapsåret 2018, som avser perioden 1 januari - 31 december, kommer att uppgå till minst 820 MSEK och att EBITA kommer att uppgå till minst 80 MSEK. Prognosen över totala intäkter och EBITA för räkenskapsåret 2018 har upprättats i enlighet med redovisningsprinciper som i allt väsentligt överensstämmer med de redovisningsprinciper som Bolaget tillämpar (IFRS).

Denna information är sådan som Jetpak Top Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2018 kl. 17.30. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CFO Peter Hallman

Tel +46 733 685210

Email: peter.hallman@jetpak.se

Jetpak Top Holding AB

Gårdsvägen 8

Box 3009

169 03 Solna

www.jetpak.se

Prenumerera

Dokument & länkar