Kallelse till extra bolagsstämma i Jetpak Top Holding AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Jetpak Top Holding AB (publ), org. nr 559081-5337, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 4 juni 2019 kl. 10.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 09.45.

Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste:

        i.            dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 28 maj 2019. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast tisdagen den 28 maj 2019 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman;

      ii.            dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast tisdagen den 28 maj 2019. Anmälan om deltagande i stämman görs per post med adress EGM 2019 Jetpak Top Holding AB (publ), c/o Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Ian Gulam, Box 180, 101 23 Stockholm alternativt per e-post till agm@jetpakgroup.com. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas per brev till EGM 2019 Jetpak Top Holding AB (publ), c/o Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Ian Gulam, Box 180, 101 23 Stockholm och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast den 28 maj 2019. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.jetpakgroup.com.

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en justeringsmän
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut avseende incitamentsprogram 2019/2022 för ledande befattningshavare och anställda inom koncernen genom emission av teckningsoptioner
  1. Beslut om emission av teckningsoptioner
  2. Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
  3. Beredning av styrelsens förslag till LTIP 2019/2022
 7. Stämman avslutas

Förslag till beslut:

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Det föreslås att extra bolagsstämman väljer advokat Joakim Falkner vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

Punkt 6: Beslut avseende incitamentsprogram 2019/2022 för ledande befattningshavare och anställda inom koncernen genom emission av teckningsoptioner

Enligt ersättningsutskottets rekommendation föreslår styrelsen för Bolaget att extra bolagsstämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen samt Bolaget med efterföljande överlåtelse till ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen ("LTIP 2019/2022") i enlighet med nedanstående. Förslaget är oförändrat jämfört med det som presenterades inför årsstämman 29 april 2019.

Bakgrund och motiv

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera samt att öka motivationen hos ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner, vilka bedömts vara viktiga för koncernens utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare.

Beslut enligt punkt 6A och 6B nedan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra.

Redogörelse för övriga incitamentsprogram, beredning av förslaget, kostnader för programmet samt effekter på viktiga nyckeltal etc. beskrivs i punkt 6C. Observera att detta inte är en beslutspunkt.

Punkt 6A: Beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om emission av högst 300 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 300 000 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget.

För emissionen ska följande villkor gälla:

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget och koncernen samt Bolaget med rätt och skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen, vidareöverlåta teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner, som är eller blir anställda i Bolaget eller i koncernen, till ett pris som inte understiger optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen.

Teckningsoptionerna ska tecknas och med den 29 juni 2019 till och med den 1 juli 2019 på särskild teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.

Bolaget har rätt att teckna teckningsoptionerna vederlagsfritt eller till marknadsvärde och ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget och koncernen har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie motsvarande optionens marknadsvärde vid tidpunkten för teckning, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell utförd av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag.

Ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen kommer inom ramen för LTIP 2019/2023, att erbjudas att teckna teckningsoptioner indelat i tre olika kategorier enligt följande:

 1. Verkställande direktör i Bolaget erbjuds att teckna högst 63 160 teckningsoptioner;
 2. Ledande befattningshavare och andra ledande nyckelpersoner inom koncernen (högst fem personer) erbjuds att teckna vardera högst 31 579 teckningsoptioner per person och sammanlagt högst 157 895 teckningsoptioner;
 3. Övriga nyckelpersoner i koncernen (högst fem personer) erbjuds att teckna högst 15 789 teckningsoptioner per person och sammanlagt högst 78 945 teckningsoptioner.

Bolaget har rätt att teckna de teckningsoptioner som inte tecknas av kategorierna ovan, som senare ska kunna erbjudas till befintliga (som inte tecknar sin fulla erbjudna andel) och tillkommande ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom koncernen inom ramen för nu föreslagna tilldelningsprinciper, i enlighet med punkt 6B.

Betalning för tecknade teckningsoptioner som emitteras mot ersättning ska erläggas kontant senast den 15 augusti 2019, med rätt för styrelsen att förlänga betalningsfristen.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juni 2022 till och med den 30 juni 2022, eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Teckningskursen för ny aktie ska fastställas till ett belopp motsvarande 112 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Premier under perioden från och med den 14 juni 2019 till och med den 28 juni 2019 (47,04 kronor baserat på en preliminär beräkning). Den framräknade teckningskursen ska avrundas till helt hundradels kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor. Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera LTIP 2019/2022. Syftet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera samt att öka motivationen hos ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner, vilka bedömts vara viktiga för koncernens vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare.

I samband med teckning av optioner till deltagarna ska Bolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa optioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga hos Bolaget och kommer även att publiceras på Bolagets hemsida senast två veckor före stämman och innebär bland annat att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall.

Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

Punkt 6B: Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta det antal teckningsoptioner i Bolaget av serie 2019/2022, som inte tecknas av nuvarande personer som tillhör uppräknade kategorier i punkt 6A, till tillkommande ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av LTIP 2019/2022.

Bolaget ska äga rätt att behålla teckningsoptioner som senare ska kunna erbjudas till befintliga (som inte tecknar sin fulla erbjudna andel) och tillkommande ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom koncernen inom ramen för nu föreslagna förvärvs- och tilldelningsprinciper.

Nuvarande och tillkommande ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen kommer inom ramen för LTIP 2019/2022, att erbjudas att förvärva teckningsoptioner i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges i punkt 6A.

Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av LTIP 2019/2022.

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 2 Juli 2019 till och med den 31 maj 2022. Teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna senast den 31 maj 2022, under förutsättning att överlåtelse enligt fördelningen i punkt 6A inte överstiger det maximala emitterade antalet teckningsoptioner.

För det fall att anmälan om teckning av kategorierna i punkt 6A inte sker för samtliga teckningsoptioner äger personer i dessa kategorier som nämns i punkt 6A, som anmält sig för teckning, rätt att förvärva ytterligare högst 15 000 teckningsoptioner per person.

Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. Vid överanmälan av personer som omfattas av ovanstående tilldelningsprinciper ska tilldelning ske enligt följande. I första hand ska tilldelning ske pro rata i förhållande till anmält antal. I andra hand ska tilldelning ske genom lottning verkställd av Bolaget.

Överlåtelse av optionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. I samband med överlåtelse av optioner till deltagarna ska Bolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa optioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna.

Punkt 6C: Beredning av styrelsens förslag till LTIP 2019/2022

LTIP 2019/2022 har beretts av delar av koncernledningen och externa rådgivare samt efter riktlinjer från ersättningsutskottet och styrelsen samt i samråd med större aktieägare.

Värdering

Teckning av teckningsoptionerna, eller i förekommande fall förvärv, ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för koncernen i samband med teckning eller förvärv av teckningsoptioner. Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 42 kronor, 4,62 kronor per option, vid antagande av en lösenkurs om 47,04 kronor per aktie. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om -0,37 procent och en volatilitet om 23 procent.

Kostnader och påverkan på nyckeltal

Då teckningsoptionerna tecknas eller i förekommande fall överlåtes till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av överlåtelserna. Kostnaderna kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av LTIP 2019/2022.

Programmet förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal.

Utspädning

Det totala antalet aktier och röster kommer vid tidpunkten för detta förslag uppgå till 11 999 781. Den maximala utspädningseffekten av LTIP 2019/2022 uppgår till högst ca 2,44 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt full teckning och förvärv samt utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner.

Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Det förekommer inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget.

Majoritetsregler

För giltiga beslut enligt punkt 6A och 6B krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 11 999 781 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrig information

Fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Gårdsvägen 8 i Solna och på Bolagets webbplats, www.jetpakgroup.com senast två veckor före extra bolagsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

****

Solna i maj 2019

Jetpak Top HoldingAB (publ)

Styrelsen

Om Jetpak:

Jetpak är det enkla och snabbaste alternativet för prioriterade leveranser dörr till dörr. Vi erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik. Jetpak verkar primärt inom ”courier, express, and parcel” marknaden (s.k. CEP marknaden), och bolagets verksamhet delas huvudsakligen upp i ett Express Ad-hoc - och Express Systemized segment. Jetpak finns representerat på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa. Jetpak har ett unikt och flexibelt kunderbjudande baserat på tillgången till cirka 4000 flygavgångar dagligen och ett omfattande distributionsnätverk med cirka 700 budbilar. Detta är något som möjliggör att för marknaden kunna leverera den snabbaste och mest omfattande sammadagstjänsten. Detta kan kompletteras ytterligare med en unik skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter. Din leverans är vår viktigaste prioritet. Vi är Jetpak – enkla, snabbast & mest precisa. Jetpak Top Holding AB är sedan 5e december 2018 noterat på Nasdaq First North Premier och handlas med ISIN-koden SE0012012508 och under kortnamn JETPAK.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB email info@fnca.se, telefon +46 8 528 003 99. För mer information, vänligen besök: https://jetpakgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar