Kommuniké från årsstämma 2020 i Jetpak Top Holding AB

Årsstämman 2020 i Jetpak Top Holding AB (publ) ("Jetpak" eller "Bolaget") hölls idag den 4 juni 2020 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Jetpak samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att balanserat resultat, överkursfond samt årets resultat, totalt 249 244 405 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan styrelsesuppleanter, i enlighet med valberedningens förslag. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades, enligt valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 595 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (1 845 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens och inrättade utskottsledamöter med följande belopp:

  • 250 000 kronor (250 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 500 000 kronor (500 000 kronor) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd;
  • 40 000 kronor (40 000 kronor) till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 80 000 kronor (80 000 kronor) till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd; och
  • 75 000 kronor (75 000 kronor) till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 150 000 kronor (150 000 kronor) till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes John Dueholm, Shaun Heelan, Christian Høy och Lone Møller Olsen. John Dueholm omvaldes som styrelseordförande.

Deloitte AB valdes till revisor för Bolaget. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Alexandros Kouvatsos kommer vara huvudansvarig.

Principer för inrättande av valberedning

Det beslutades att anta riktlinjer för utseende av en valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Det beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen, valberedningens förslag samt årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.jetpakgroup.com.

För ytterligare information:

Kenneth Marx, CEO,

Telefon: +46 (0) 73 368 54 00

E-mail: ir@jetpak.com

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, e-mail: info@fnca.se, telefon: +46 8 528 003 99

Om Jetpak:

Jetpak är det enkla och snabbaste alternativet för prioriterade leveranser dörr till dörr. Vi erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik. Jetpak finns representerat på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa. Jetpak Top Holding AB (publ) är sedan december 2018 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market

Aktien handlas med ISIN-koden SE0012012508 under kortnamnet JETPAK. Besök gärna: https://jetpakgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar