Kommuniké från årsstämman i Jetpak Top Holding AB (publ)

Report this content

Årsstämman i Jetpak Top Holding AB (publ) ("Jetpak" eller "Bolaget") hölls idag den 9 juni 2023 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Jetpak samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 850 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (1 770 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens och inrättade utskotts ledamöter med följande belopp:

  • 285 000 kronor (275 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 650 000 kronor (600 000 kronor) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd,
  • 40 000 kronor (40 000 kronor) till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 80 000 kronor (80 000 kronor) till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd, och
  • 75 000 kronor (75 000 kronor) till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 150 000 kronor (150 000 kronor) till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd.

Vidare beslutades det, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes John Dueholm, Shaun Heelan, Christian Høy och Lone Møller Olsen, i enlighet med valberedningens förslag. John Dueholm omvaldes som styrelseordförande. Bolaget har även två arbetstagarrepresentanter i styrelsen, Tiina Camilla Grönroos och Morten Werme, vilka inte utses av bolagsstämman.

Det beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att välja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som ny revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har anmält auktoriserade revisorn Joakim Söderin som huvudansvarig.

Principer för valberedningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för valberedningen. Principerna är oförändrade från föregående år.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

Utgivande av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen, valberedningens förslag samt årsredovisningen för 2022 som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.jetpakgroup.com

Konstituerande styrelsesammanträde
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i direkt anslutning till årsstämman valdes John Dueholm och Christian Høy till ledamöter i ersättningsutskottet med John Dueholm som utskottets ordförande.
Lone Møller Olsen och John Dueholm valdes till ledamöter i revisionsutskottet med Lone Møller Olsen som utskottets ordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Håkan Mattisson, CFO

Telefon: 08-5558 52 20

e-mail: ir@jetpak.se

https://jetpakgroup.com
 

Bolagets Certified Adviser:
FNCA Sweden AB

Om Jetpak

Jetpak är det enkla och snabbaste alternativet för prioriterade leveranser dörr till dörr.
Vi erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik.
Jetpak finns representerat på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa.
Jetpak Top Holding AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas med ISIN-koden SE0012012508 under kortnamnet JETPAK.

 

Prenumerera