Jin Jiang International och SINO-CEE Fund, genom Aplite Holdings, genomför förvärvet av 50,21 procent av aktierna i Radisson Hospitality

Report this content

Den 9 augusti 2018 offentliggjorde det av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd. ("Jin Jiang") ledda internationella konsortiet som inkluderar SINO-CEE Fund ("Konsortiet"), att Konsortiet hade ingått avtal med Radisson Hospitality Inc. respektive HNA Sweden Hospitality Management AB, ett indirekt helägt dotterbolag till HNA Tourism Group Co., Ltd., om förvärv av aktier i Radisson Hospitality AB (publ) ("Radisson AB"). Köpeskillingen under avtalen uppgick till 35,00 SEK per aktie.

Genomförandet av förvärvet var villkorat av erhållande av myndighetsgodkännanden och andra sedvanliga villkor, vilka nu har uppfyllts. Följaktligen genomförde Konsortiets gemensamt kontrollerade bolag Aplite Holdings AB ("Köparen") idag förvärvet av 87 552 187 aktier i Radisson AB från Radisson Hospitality Inc., motsvarande 50,21 procent av aktierna och rösterna i Radisson AB[1].

Köparen är nu, i enlighet med 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, skyldig att antingen lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende de resterande aktierna i Radisson AB eller sälja av sitt innehav i Radisson AB till under 30 procent inom fyra veckor från förvärvet, det vill säga senast den 11 december 2018.

Rådgivare
Baker McKenzie är legal rådgivare till Köparen och Konsortiet.

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 13 november 2018 kl. 09.30 CET.

Information om Jin Jiang International
Jin Jiang International är en ledande kinesisk hotell- och resekoncern med huvudkontor i Shanghai som utvecklar och förvaltar hotell i Kina och i resten av världen.

Information om SINO-CEE Fund
SINO-CEE Fund är en luxemburgisk private equity-fond som vill uppnå långsiktig kapitaltillväxt för sina investerare genom investeringar i sektorer såsom infrastruktur, tillverkning och konsumentprodukter.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att förvärva aktier Radisson Hospitality AB (publ). Den som når eller överstiger budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i ett bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad måste i enlighet med 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden offentliggöra sitt aktieinnehav i bolaget. Detta pressmeddelande utgör ett sådant offentliggörande.


 
[1] Baserat på 174 388 857 aktier i Radisson AB (inklusive 2 532 556 aktier som innehas av Radisson AB).

Dokument & länkar