Årsstämma i JM AB

Report this content

Vid årsstämman i JM AB den 24 mars 2021 antog stämman styrelsens och valberedningens samtliga förslag.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Årsstämman beslutade om utdelning av 12,75 kr kr per aktie. Beslutad avstämningsdag för utdelning är fredagen den 26 mars 2021. Utdelningen beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 31 mars 2021. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Styrelseledamöter och arvoden
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju. Årsstämman beslutade om omval av Fredrik Persson som styrelsens ordförande och omval av ledamöterna Kaj-Gustaf Bergh, Kerstin Gillsbro, Camilla Krogh, Olav Line, Thomas Thuresson och Annica Ånäs. Eva Nygren har avböjt omval.

För arbetet i styrelsen ska till ordföranden utgå höjt arvode med 900 000 kr och till ledamot ska höjt arvode utgå med 360 000 kr.

Utskottsarvoden
För arbete i utskotten skall till ordförande i Revisionsutskottet utgå höjt arvode och för övrigt arbete i utskotten utgå oförändrade arvoden enligt följande:

Ordförande i Revisionsutskottet: 160 000 kr. 
Ledamöterna i Revisionsutskottet: 95 000 kr. 
Ordförande i Ersättningsutskottet: 65 000 kr.
Ledamöterna i Ersättningsutskottet: 65 000 kr.
Ordförande i Investeringsutskottet: 100 000 kr. 
Ledamöterna i Investeringsutskottet: 75 000 kr.

Arvodesförslaget avseende sju arvoderade ledamöter, uppgår till totalt 3 855 000 kr, inklusive ersättning för arbetet i utskotten.

Val av revisorer
Årsstämman beslutade om omval av PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag. Mandattiden löper enligt lag till slutet av årsstämman 2022.

Ersättningsrapport
Årsstämman godkände den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten. 

Återköp
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av stamaktier i JM AB på en reglerad marknad.

Förvärv av stamaktier i JM AB får ske endast på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2022. Högst så många stamaktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid ej överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av stamaktier i JM AB på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att i bolagsordningen införa möjligheter för styrelsen att dels besluta om att samla in fullmakter inför bolagsstämma dels besluta om att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Bolagsordningens 11, 12 och 13 §§ får således följande lydelse.

11 § Fullmaktsinsamling och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

12 § Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

13 § Räkenskapsår
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

För ytterligare information kontakta:
Johan Skoglund, VD och koncernchef, 08-782 87 00
Claes Magnus Åkesson, ekonomi och finansdirektör, 08-782 89 71
Maria Bäckman, chefsjurist, 08-782 85 31

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Prenumerera

Dokument & länkar