Delårsrapport januari – juni 2020

STABILITET I DEN SVENSKA BOSTADSAFFÄREN

Intäkterna uppgick till 7 476 mkr (7 613) och intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus, under avveckling, uppgick till 7 403 mkr (7 517).

Rörelseresultatet uppgick till 840 mkr (819)1). Rörelsemarginalen uppgick till 11,2 procent (10,8). Rörelseresultatet exklusive JM Entreprenad Region Hus minskade till 860 mkr (1 020) och rörelsemarginalen till 11,6 procent (13,6).

Resultatet före skatt uppgick till 802 mkr (779).
Resultat efter skatt uppgick till 630 mkr (614).

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 22,6 procent (19,8).
Resultatet per aktie under första halvåret uppgick till 9,20 kronor (8,80).

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 592 mkr (371).

Antal sålda bostäder minskade till 1 447 (1 548) och produktionsstarterna uppgick till 1 368 (1 365).
 

1) Resultatet inkluderade engångskostnaden för avveckling av husverksamheten (Region Hus) inom JM Entreprenad om –180 mkr redovisad under det första kvartalet 2019.
 

Finansiell information enligt segmentsredovisning.

För ytterligare information kontakta:
Claes Magnus Åkesson, CFO, IR-ansvarig, 08-782 89 71

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-07-14 kl. 08:00 CEST.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Prenumerera

Dokument & länkar