Delårsrapport januari–september 2021

Report this content

FORTSATT HÖG EFTERFRÅGAN OCH GOD LÖNSAMHET

Intäkterna minskade till 10 541 mkr (10 858).

Rörelseresultatet ökade till 1 460 mkr (1 239). Rörelsemarginalen ökade till 13,9 procent (11,4).

Resultat från försäljningar av fastigheter och från joint venture om 194 mkr (19) ingår i rörelseresultatet.

Resultatet före skatt ökade till 1 416 mkr (1 185). Resultat efter skatt ökade till 1 145 mkr (932).

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 22,8 procent (18,8).
Resultatet per aktie under niomånadersperioden ökade till 16,50 kronor (13,30).

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 1 371 mkr (427).

Antal sålda bostäder ökade till 3 279 (2 403) och produktionsstarterna ökade till 2 544 (2 223).Finansiell information enligt segmentsredovisning.

För ytterligare information kontakta:
Carl Bandhold, CFO, IR-ansvarig
E-post cfo@jm.se   Tel. 08-782 87 00

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-10-28 kl. 07:00 CEST.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Prenumerera