Kallelse till JM ABs årsstämma den 12 april 2018

Report this content

I enlighet med Regelverk för emittenter vid NASDAQ Stockholm offentliggör JM AB genom detta pressmeddelande kallelsen till årsstämman den 12 april 2018.
Kallelsen offentliggörs härmed och publiceras på JMs webbplats onsdagen den 14 mars. Samma dag publiceras kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar och information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

KALLELSE

Aktieägarna i JM AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 april 2018 kl. 16.00 på JMs huvudkontor med adress Gustav III:s boulevard 64, Solna.

ANMÄLAN
Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 april 2018,
dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 6 april 2018 före kl. 16.00 på något av följande sätt:

JM ABs webbplats:  www.jm.se (endast för privatpersoner)
Post: Computershare AB, ”JM ABs årsstämma”, Box 610, 182 16 Danderyd
Telefon: 08-518 01 551

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier och önskar delta i årsstämman, måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn, så att aktieägaren är införd i aktieboken fredagen den 6 april 2018.

Inträdeskort till årsstämman kommer att utsändas.

OMBUD
Aktieägare, som företräds av ombud, ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid före årsstämman insändas till JM AB, Koncernstab Juridik och Exploatering, 169 82 Stockholm.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på JM ABs webbplats, www.jm.se. Fullmaktsformuläret skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

AKTIER OCH RÖSTER
JM ABs aktiekapital uppgår till 71 059 683 kronor motsvarande 71 059 683 stamaktier och 0 C-aktier. Stamaktie berättigar till en röst och C-aktie till en tiondels röst. Den 14 mars 2018 innehar bolaget 1 476 421 egna stamaktier motsvarande samma antal röster. Dessa är inte röstberättigade.

HANDLINGAR
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 15-18 nedan kommer senast den 22 mars 2018 att finnas tillgängliga på JM ABs huvudkontor, Gustav III:s boulevard 64 i Solna, och på JM ABs webbplats, www.jm.se under fliken ”Om JM – Bolagsstyrning”. Ovan angivna handlingar skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktieägarna upplyses om att utvärderingarna av

 • pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen,
 • tillämpningen av de av årsstämman 2017 beslutade riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare samt
 • gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer inom JM-koncernen redovisas på JM ABs webbplats under fliken ”Om JM – Bolagsstyrning” i enlighet med punkt 10.3 i Svensk Kod för Bolagsstyrning. Ifrågavarande utvärderingar har utförts av det av styrelsen för JM AB inrättade Ersättningsutskottet. Slutsatsen av utvärderingarna är, att programmen för rörliga ersättningar till bolagsledningen som beslutades på årsstämman 2017 tillämpas och att dessa är ändamålsenliga och i linje med JMs målsättning för ersättningarna.

ÖVRIGT
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om

 • förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och
 • förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

ÄRENDEN

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justerare.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Styrelseordförandens redogörelse för arbetet inom styrelsen och dess utskott sedan årsstämman 2017. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten under 2017, framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 7. Beslut angående disposition beträffande bolagets vinst.
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Beslut om antalet styrelseledamöter.
 10. Fastställande av arvode till styrelsen.
 11. Fastställande av arvode till revisionsbolag.
 12. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter.
 13. Val av revisionsbolag.
 14. Förslag till beslut om fastställande av instruktion för Valberedningen.
 15. Förslag till beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.
 16. Förslag till beslut om JM Konvertibler 2018/2022.
 17. Förslag till beslut om ändring av 8 § tredje stycket i bolagsordningen.
 18. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna stamaktier.

Valberedning:
Valberedningen består av Åsa Nisell, ordförande (Swedbank Robur Fonder), Hans Ek (SEB Fonder), Anders Algotsson (AFA Försäkringar), Carina Lundberg Markow (Folksam) samt Fredrik Persson, styrelseordförande i JM AB.

Förslag till beslut: 

Punkt 1. Valberedningen föreslår, att Fredrik Persson utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7. Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 11,00 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 16 april 2018. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 19 april 2018.

Punkt 9 – 14. Valberedningen föreslår följande:

Punkt 9. Sju av årsstämman valda ledamöter.

Punkt 10.
Styrelsearvoden
För arbetet i styrelsen ska till ordföranden utgå arvode med 840 000 kr och till ledamot som inte är anställd i bolaget ska arvode utgå med 335 000 kr. 

Utskottsarvoden
För arbete i utskotten ska oförändrade arvoden utgå till ledamot som inte är anställd i bolaget enligt följande:
Ordförande i Revisionsutskottet: 120 000 kr.
Ledamöterna i Revisionsutskottet: 90 000 kr.
Ordförande i Ersättningsutskottet: 60 000 kr.
Ledamöterna i Ersättningsutskottet: 60 000 kr.
Ordförande i Investeringsutskottet: 80 000 kr.
Ledamöterna i Investeringsutskottet: 60 000 kr. 

Arvodesförslaget vid Årsstämman 2018, avseende sju arvoderade ledamöter, uppgår till totalt 3 530 000 kr (3 380 000), inklusive ersättning för arbetet i utskotten samt inklusive arvode för ytterligare en ledamot i Ersättningsutskottet då Ersättningsutskottet föreslås utökas med ytterligare en ledamot. Oaktat utökningen av Ersättningsutskottet med ytterligare en ledamot så motsvarar detta en höjning av arvodet med 2,7 procent.

Punkt 11. Arvode till revisorerna ska utgå i enlighet med av revisionsbolaget utställda och av JM AB godkända arvodesräkningar.

Punkt 12. Omval av Fredrik Persson som styrelsens ordförande (invald 2017). Omval av samtliga styrelseledamöter Kaj-Gustaf Bergh (invald 2013), Olav Line (invald 2017), Eva Nygren (invald 2013), Kia Orback Pettersson (invald 2010), Åsa Söderström Winberg (f d Söderström Jerring) (invald 2007) och Thomas Thuresson (invald 2016).

Information om samtliga ledamöter som föreslås till omval till JM ABs styrelse samt Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget finns tillgängligt på JM ABs webbplats www.jm.se under fliken Om JM – Bolagsstyrning. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer att finnas tillgängliga på årsstämman.

Punkt 13. Valberedningen föreslår, i enlighet med Revisionsutskottets rekommendation, omval av PricewaterhouseCoopers AB. Mandattiden löper enligt lag till slutet av årsstämman 2019. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Håkan Malmström fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag.

Punkt 14. Fastställande av en reviderad version av instruktionen för Valberedningen som antogs vid årsstämman 2017.

Förslaget till instruktion innebär sammanfattningsvis, att en valberedning skall bildas genom att de fyra största aktieägarna, som önskar delta, utser var sin ledamot. Bedömningen av vilka ägare som är röstmässigt starkast skall baseras på den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och förvaltarförteckningen per den 31 juli och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Ägarstatistiken som skall användas skall vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de, i Sverige, största ägarregistrerade aktieägarna, d v s aktieägare med konto i eget namn hos Euroclear Sweden AB eller aktieägare som har sina aktier i depå hos en förvaltare som har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB. Styrelsens ordförande skall vara sammankallande till det första sammanträdet samt vara ledamot av valberedningen. Valberedningen skall årligen utvärdera instruktionen och vid behov föreslå ändringar. Denna instruktion skall dock gälla till dess att årsstämman beslutar om annat.

Instruktionen för Valberedningen finns tillgänglig på JM ABs webbplats www.jm.se under fliken Om JM – Bolagsstyrning. Handlingen skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

Valberedningens redogörelse för hur arbetet har bedrivits under tiden oktober 2017 - februari 2018 framgår av Valberedningens arbetsredogörelse, som finns tillgänglig på JM ABs webbplats www.jm.se under fliken Om JM – Bolagsstyrning. Handlingen skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

Punkt 15. Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättning till koncernchefen och andra ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, kort- och långsiktiga rörliga löneprogram, pensionsförmån samt övriga förmåner. Med andra ledande befattningshavare menas koncernledningen. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrensmässig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och kortsiktigt rörligt löneprogram ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenheter. För ledande befattningshavare ska det kortsiktiga rörliga löneprogrammet vara maximerat till 50 procent av fast lön. Det kortsiktiga rörliga löneprogrammet ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål, vilka i normalfallet är externt redovisat rörelseresultat före skatt, vinst per aktie samt Nöjd Kund Index. Långsiktiga rörliga löneprogram kan vara aktie- och/eller kontantrelaterade och ska vara prestationsbaserade samt vid utfästelsen vara maximerade till 50 procent av fast lön. Vid uppsägning av anställning bör i normalfallet en ömsesidig uppsägningstid om sex månader gälla. För det fall att uppsägningen initieras av JM bör även ett avgångsvederlag om sex månader utgå.

Pensionsförmåner är förmåns- och/ eller premiebestämda och pensionsålder bör i normalfallet vara 65 år.

Principer för ersättning till VD och ledande befattningshavare ska beredas av Ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 16. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att JM ska upptaga ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 160 000 000 kronor genom emission av högst 640 000 konvertibler riktat till samtliga anställda i Sverige.

Konvertiblernas emissionskurs skall motsvara nominellt belopp. Envar konvertibel ska kunna konverteras till en stamaktie, till en konverteringskurs motsvarande 125 procent av den för stamaktier i JM på Nasdaq Stockholms officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden fr o m den 13 april 2018 t o m den 26 april 2018.

Konvertering kan ske fr o m den 1 juni 2021 t o m 18 maj 2022 med undantag av perioden 1 januari t o m avstämningsdagen för utdelning respektive år, eller om årsstämman inte beslutar om utdelning under ett år, den dag som infaller tre bankdagar efter årsstämman. Vid full anslutning till erbjudandet samt full konvertering kan JMs aktiekapital komma att öka med högst 640 000 kronor, genom utgivande av högst 640 000 stamaktier, var och en med ett kvotvärde om 1 krona. Detta motsvarar en utspädning om cirka 0,90 procent av aktiekapitalet och rösterna i JM.

Konvertiblerna ska löpa från den 7 juni 2018 och förfalla till betalning den 6 juni 2022 i den mån konvertering dessförinnan inte ägt rum. Räntan är årlig och baseras bl a på konverteringskursen och det beräknade marknadsvärdet för konvertiblerna vid utgivandet. Räntan på konvertiblerna fastställs halvårsvis, första gången per den 4 juni 2018 (för perioden 7 juni 2018 till 6 december 2018). För följande halvårsvisa ränteperioder ska räntan fastställas av Swedbank två bankdagar före ingången av varje ränteperiods början. Vid antagande om en genomsnittlig aktiekurs om 187,00 kronor under mätperioden och en konverteringskurs om 234,00 kronor kommer räntan att uppgå till STIBOR 6M plus 2,31 procentenheter.

Ränta erläggs årsvis i efterskott. Vid erläggande av ränta tillämpas beräkningsmetoden actual/360. Räntan förfaller till betalning den 7 juni varje år, eller närmast efterföljande bankdag om förfallodagen skulle infalla på en helgdag, första gången den 7 juni 2019. Vid konvertering bortfaller rätten till ränta från närmast föregående förfallodag.

Konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast kunna tecknas av ett helägt dotterbolag till JM. Dotterbolagets teckning och betalning av konvertiblerna ska ske under perioden fr o m den 4 juni 2018 t o m den 7 juni 2018. Dotterbolaget ska ha rätt och skyldighet att under perioden fr o m den 14 maj 2018 t o m den 25 maj 2018 på marknadsmässiga villkor erbjuda de som per den 12 april 2018 är anställda inom JM-koncernen i Sverige rätt att förvärva konvertibler.

Som skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får styrelsen anföra följande: Eftersom de anställda utgör en viktig komponent i JMs utveckling är det styrelsens förslag att erbjuda de anställda ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av konvertibler, i enlighet med vad som erbjudits under 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 och 2017. Genom den anställdes ägarengagemang höjs och förstärks intresset för JMs verksamhet och framtida resultatutveckling. Det är styrelsens bedömning att en ökad motivation och delaktighet i JMs verksamhet hos de anställda ligger i såväl bolagets, de anställdas samt befintliga aktieägares intresse.

Samtliga teckningsberättigade för konvertiblerna kommer att garanteras ett nominellt belopp om 40 014 kronor, dock maximalt 171 stycken konvertibler.

För giltigt beslut av årsstämman erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 17. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 §, tredje stycket i bolagsordningen ändras.

Det klockslag (före kl 16.00) som anges i 8 § tredje stycket i bolagsordningen och som anger den senaste tidpunkten för anmälan till bolagsstämman föreslås tas bort. Förslaget är att 8 § tredje stycket således ska ha följande lydelse:

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i en sådan utskrift eller annan framställning av aktieboken som avser förhållandena fem vardagar före bolagsstämman och dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

I övrigt ska 8 § kvarstå oförändrad.

För beslut av årsstämman erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 18. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 1 476 421 kronor utan återbetalning till aktieägarna. 

Bolaget innehar för närvarande sammanlagt 1 476 421 egna stamaktier. Stamaktierna har förvärvats i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur.

Minskning av aktiekapitalet ska ske med 1 476 421 kronor genom indragning av 1 476 421 stamaktier. Minskningen av aktiekapitalet sker för avsättning till fritt eget kapital, enligt 20 kap 1 § första stycket andra punkten aktiebolagslagen.

Årsstämmans beslut om minskning av aktiekapitalet enligt ovan får inte verkställas utan tillstånd av Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman 2018 beslutar att bemyndiga bolagets verkställande direktör att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut av årsstämman erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Stockholm i mars 2018

Styrelsen för JM AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Maria Bäckman, chefsjurist JM, 08-782 85 31

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-03-09 kl. 11:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Taggar: