Utbyte av konvertibler mot aktier i JM AB (publ)

Under december månad 2021 har anställda i JM bytt konvertibler mot 25 935 aktier.

Totalt antal utställda och utestående aktier i bolaget uppgår till 69 750 296 respektive 68 651 746.

För ytterligare information kontakta:
Carl Bandhold, CFO, IR-ansvarig
E-post cfo@jm.se   Tel. 08-782 87 00

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämna­des för offentliggörande den 2021-12-30 kl. 10:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Taggar: