Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2020

Report this content

Enligt den gällande instruktionen för Valberedningen i JM AB ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2020 utses per den 31 juli 2019 av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget, som önskar ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara valberedningens femte ledamot.

Följande aktieägare har identifierats som de fyra största aktieägarna som är villiga att ingå i valberedningen och de har utsett följande ledamöter:

 •  OBOS BBL: Daniel Kjørberg Siraj 
 •  Swedbank Robur Fonder: Åsa Nisell
 •  Länsförsäkringar Fondförvaltning AB: Eva Gottfridsdotter-Nilsson
 •  AFA Försäkringar: Anders Algotsson
 •  Fredrik Persson, styrelseordförande i JM AB

Ovan angivna aktieägare representerar per den 31 juli 2019 tillsammans cirka 34,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

 •  ordförande på stämman
 •  antalet styrelseledamöter
 •  styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
 •  arvoden, med uppdelning mellan ordförande och ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete
 •  revisorer och deras arvoden samt,
 •  i förekommande fall, ändring av instruktionen för valberedningen.

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som anges i den vid var tid gällande ”Svensk kod för bolagsstyrning”, vilken utges av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Årsstämman i JM AB kommer att hållas torsdagen den 26 mars 2020 på bolagets huvudkontor i Solna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till JMs valberedning kan göra det via e-post till: valberedningen@jm.se eller med brev till adressen: JM AB, Attn: Valberedningen, 169 82 Stockholm, senast fredagen den 13 december 2019.

För ytterligare information kontakta:
Åsa Nisell, Valberedningens ordförande, Swedbank Robur, 08-585 924 00
Maria Bäckman, Valberedningens sekreterare, 08-782 85 31

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Taggar: