Kommuniké från årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

Report this content

Vid årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) den 22 april 2021 valdes Ingela Lindh som ny styrelseledamot, årsredovisningen för 2020 fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljandes ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. I syfte att motverka spridning av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att till årsstämmans förfogande stående medel om cirka 1 220 miljoner kronor balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att styrelsen under tiden fram till och med slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Johan Ljungberg, Håkan Blixt, Ulrika Danielsson och Christer Olofsson. Johan Ljungberg omvaldes till styrelseordförande. Till ny styrelseledamot valdes Ingela Lindh. Vidare beslutade stämman att arvode till styrelseledamöterna skall utgå enligt följande:

  • Arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 375 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter.

  • Arvode till ledamöter i styrelsens revisions- och finansutskott ska utgå med 50 000 kronor till utskottets ordförande och 25 000 kronor till övriga ledamöter.
  • Arvode till ledamöter i styrelsens ersättningsutskott (inkl. ordförande) ska utgå med 15 000 kronor.
  • Arvode till revisorn ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att välja Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att Katrine Söderberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände, i enlighet med styrelsens förslag, ersättningsrapporten.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningens arbete.

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier. Sådan nyemission får ske i syfte att helt eller delvis kunna finansiera eventuella framtida fastighetsinvesteringar och/eller förvärv av fastighetsbolag/-rörelse genom att emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv alternativt att anskaffa kapital till sådana investeringar och/eller förvärv.

Årsstämman godkände, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen.

 

Lidingö 22 april 2021
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Ljungberg, styrelsens ordförande
Telefon: 073-960 58 87
E-post:
johan.ljungberg@tagehus.se

Siv Malmgren, verkställande direktör
Telefon: 070-539 35 07
E-post:
siv.malmgren@johnmattson.se

 

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

John Mattson är en privat bostadsfastighetsägare med ca 2 800 hyreslägenheter på Lidingö och i Sollentuna samt tomträtter där nybyggnation planeras i Slakthusområdet i Stockholms stad. Fastighetsvärdet uppgick den 31 december 2020 till 8,0 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets syfte är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan.
Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se

Prenumerera

Dokument & länkar