Valberedning 2020

Report this content

I enlighet med beslut vid John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) årsstämma 2019 har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning inför årsstämma 2020, utsedd av de största ägarna i bolaget.

Valberedningen består av:

  • Jan-Erik Lindstedt, utsedd av AB Borudan Ett (valberedningens ordförande)
  • Johan Ljungberg, utsedd av Tagehus Holding AB
  • Magnus Strömer, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)
  • Anders Nylander, styrelseordförande i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

Information om valberedningens arbete finns på John Mattsons webbplats www.corporate.johnmattson.se. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post till valberedningen@johnmattson.se eller med brev till John Mattson Fastighetsföretagen AB, Att: Valberedningen, Box 10035, 181 10 Lidingö. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 december 2019.

John Mattsons årsstämma för 2020 kommer hållas på Lidingö den 21 april 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan-Erik Lindstedt, valberedningens ordförande, 0707-17 35 10, janerik.lindstedt@gmail.com

Anders Nylander, styrelseordförande, 0730-26 19 40, anders@nylanderco.se

Om John Mattson

John Mattson är Lidingös största bostadsfastighetsägare med över 2 200 hyreslägenheter. Marknadsvärdet på John Mattsons fastighetsbestånd uppgick den 30 juni 2019 till 6,2 mdkr. Fastighetsbeståndet är beläget på södra Lidingö i områdena Larsberg, Käppala, Baggeby och Dalénum.

Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv, inklusive förvärv av byggrätter och deltagande i markanvisningsprojekt. Förvaltningen av Bolagets fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2019 kl. 14:00.

Prenumerera