BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2018-01-01-2018-12-31

Siffror i sammandrag

Januari – december 2018

Januari – december 2018 jämfört med motsvarande period 2017:

 • Nettoomsättning: KSEK 22 042 (KSEK 14 685)
 • Resultatet efter finansiella poster: KSEK 483 (KSEK 4,7)

 • Resultatet per aktie*: SEK 0,05 (SEK 0,0)

* Beräknat på 9 577 366 aktier

Oktober - december 2018

Fjärde kvartalet 2018 jämfört med motsvarande kvartal 2017:

 • Nettoomsättning: KSEK 7 489 (KSEK 5 228)
 • Resultatet efter finansnetto: KSEK 413 (KSEK 68)
 • Resultatet per aktie*: SEK 0,043 (SEK 0,007)

* Beräknat på 9 577 366 aktier

 

  

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ

2018-01-01-2018-12-31

Jojka Communications AB (publ)

556666-6466

(JOJK)

20 FEBRUARI 20 19

Styrelsen för JOJKA COMMUNICATIONS AB


Siffror i sammandrag

Januari – december 2018

Januari – december 2018 jämfört med motsvarande period 2017:

 •  Nettoomsättning: KSEK 22 042 (KSEK 14 685)

 •  Resultatet efter finansiella poster: KSEK 483 (KSEK 4,7)

   
 •  Resultatet per aktie*: SEK 0,05 (SEK 0,0)

* Beräknat på 9 577 366 aktier

Oktober - december 2018

Fjärde kvartalet 2018 jämfört med motsvarande kvartal 2017:

 •  Nettoomsättning: KSEK 7 489 (KSEK 5 228)
 •  Resultatet efter finansnetto: KSEK 413 (KSEK 68)
 •  Resultatet per aktie*: SEK 0,043 (SEK 0,007) 

* Beräknat på 9 577 366 aktier  

VD har ordet

Bästa Aktieägare,

År 2018 var sammanfattat ett fantastiskt år för Jojka sett till omsättning-, resultatutveckling och till möjligheterna vi skapat genom den produktutveckling som skett under året.

Omsättningen för 2018 uppgick till KSEK 22 042, en ökning med 50% jämfört med 2017 – utvecklingen är vi mycket nöjda med. År 2018 var också Jojkas bästa år någonsin sett till lönsamhet. Resultatförbättringen efter skatt jämfört med 2017 uppgick till TSEK 478. Resultatförbättringen har vi lyckats åstadkomma trots betydande strategiskt investeringar, vilka lagt grunden för Jojkas fortsatta utveckling med målet att bli den marknadsledande kommunikationsplattformen i branschen.

Värt att nämna är att Q4 isolerat är vårt starkaste kvartal någonsin med en omsättning om KSEK 7 489, att jämföras med KSEK 5 228 för motsvarande kvartal föregående år, dvs. en ökning med hela 44%.

Under hösten investerade vi drygt TSEK 500 i ett omfattande utvecklingsarbete vars syfte var att förbättra statistikverktyget och möjligheterna att integrera plattformen mot crm-system, e-handelssystem och e-mail plattformar. Utvecklingen har skapat ett användar-vänligt arbetsflöde som genererar detaljerad information om resultaten av våra kunders marknadsföringskampanjer:

 • Segmentering - skapar möjligheten att effektivt segmentera kunddata i plattformen för att kunna skicka ett betydligt relevantare budskap
 • Smarta unika kortlänkar - Skapar unik klick-data som visar vad kunden är intresserad av, samt möjligheten till retargeting budskap utifrån hur kunden agerat på innehållet.
 • Statistik - Skapar möjligheten att få en detaljerad information om resultatet av marknadsförings-kampanjen

Genom att effektivisera segmenteringen, använda den värdefulla klick-data som framkommer samt sammanställa resultatet av kampanjerna på ett relevant sätt hjälper vi våra kunder att skapa ett användarvänligt arbetsflöde med betydande värden. Syftet med att erbjuda en flexibel plattformslösning som är byggd för att samarbeta med andra system är att ge kunden möjligheten att snabbt skala upp när verksamheten växer. Detta innebär att kunden kan välja en expert leverantör för varje marknadsföringskanal och inte vara låst till en viss leverantör. Vi har redan fått mycket positiv feedback på det utvecklingsarbete som skett och även lyckats teckna ett par nya avtal som bygger på vår nya lösning.

Det är ett omfattande och helt nödvändigt arbete vi gjort som syftar till att förflytta vår position i marknaden från att vara en SMS leverantör till att bli en leverantör av en komplett kommunikationsplattform som använder SMS som kanal för att nå slut-konsument. Att enbart leverera SMS i en marknad med många stora aktörer är en oerhörd konkurrens utsatt position. Marginalerna minskar konstant för denna typ av leverans. Vi är i stort sett klara, tyvärr ett kvartal senare än planerat, med att färdigställa vår nya funktionalitet som levererar helt andra världen till våra kunder och förflyttar oss till en position i marknaden där vi blir unika.

Under hösten arbetade vi även intensivt med att ta fram planen för vilka system vi ska börja integrera mot för att kunna erbjuda lösningen till majoriteten av alla bolag inom e-handel och spelbolag. I dagsläget har vi två e-handelsplattformar som vi är uppkopplade mot. Vi har under januari månad även börjat bygga en integration mot en marknads-ledande e-mail plattform, vilket många kunder efterfrågat.

Jag ser fram emot ett spännande år med stort fokus på att kapitalisera på den nya tekniska utvecklingen vi nu har tagit fram. Min uppfattning är att vi står väl rustade för att lyckas.

Tack alla aktieägare för detta år!

Fredrik Dalebrant

VD Jojka Communication AB

Väsentliga händelser under perioden 

 • All Time high i november
 • December var vår näst bästa månad någonsin
 • Omsättningen ökade med 43% jämfört med föregående år

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Lanseringen av höstens utvecklingsarbete är försenad främst på grund av oförut-sedd resursbrist. Förseningen beräknas till omkring ett kvartal. Detta påverkar oss negativt på kort sikt vad gäller omsättning och resultat då vi har flera kunder som väntar på denna lansering och nu inte kan komma igång som beräknat
 • Det strategiska arbetet med att överföra de stora produktförändringar vi jobbat med i två år till förändring i vårt sätt att kommunicera med marknaden samt paketera och sälja våra tjänster är påbörjat och kommer fortgå under våren

Väsentliga händelser under året

 • Carl Ekerling blir ny Ordförande
 • Fredrik Dalebrant blir ny VD
 • Jojka inleder strategiskt samarbete med Granditude
Nyckeltal

 

(KSEK)  2018 2017 Okt - dec 2018 Okt – dec 2017
Nettoomsättning 22 042 14 685 7 489 5 228
Rörelseresultat (EBIT) 497 46 413 103
Resultat efter finansiell poster 483 5 412 68
Soliditet, % 40 47 40 47
Antal aktier, stycken 9 577 366 9 577 366 9 577 366 9 577 366
Resultat/aktie, SEK 0,050 0,001 0,043 0,011
Eget kapital/aktie, SEK 0,35 0,35 0,35 0,35

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning                     Total omsättning

Soliditet                                 Eget kapital i relation till balansomslutningen

Resultat per aktie                    Resultat efter finansiella poster/antal aktier

Eget kapital per aktie               Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av perioden

Insynspersoner                       Innehav aktier                         

(direkt/indirekt)      

Stefan Lennhammer                2776573                                

Rutger Lindquist                     803997           

Lars Nordlander                      877302                                                       

Fredrik Dalebrant                    138000                    

Carl Ekerling                          0

Jan Swedin                            0

Anders Ericsson (vald revisor)

Aktien och aktieägare

Jojka Communications AB (publ) listades den 18 juli 2007 på Spotlight Stock Market som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Per den 31 december 2018 var 9 577 366 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Under fjärde kvartalet 2018 handlades aktien till lägst 2,5 SEK och högst 3,32 SEK.

Personal

Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 3 heltidstjänster.

Bolagsstruktur

Jojka Communications AB är ett publikt aktiebolag

Redovisningsprinciper

Helårsrapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Granskning av revisor

Denna helårsrapport har inte granskats av Jojka Communications AB revisor.

Utdelning

Ingen utdelning föreslås

Kommande finansiella rapporter

2019-05-10 kl.15.00: Årsstämma i bolagets lokaler i Stockholm

2019-04-25: Q1 rapport

2019-07-18: Q2 rapport

2019-10-25: Q3 rapport

Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida tre (3) veckor innan bolagets årsstämma.                     

 

För ytterligare information

VD Fredrik Dalebrant

Fredrik.dalebrant@jojka.com

076-0209323

 

 

 

Ekonomisk redogörelse för perioden

 

Resultaträkning
(KSEK)

Jan-dec 2018 Jan-dec 2017         Okt-dec 2018 Okt-dec 2017
Nettoomsättning 22 041 14 685 7 489 5 228
Övriga rörelseintäkter -                  - - -
22 041 14 685 7 489 5 228
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -18 550 -12 328 -6 352  -4 349
Personalkostnader -2 417 -1 951 -587 -608
Avskrivningar -577 -360 -137            168  
Summa rörelsekostnader - 21 544 - 14 639 -7 076  -5 125
Rörelseresultat /EBIT) 497 46 413 103
Finansnetto -14 -41 -0 -35
Resultat 483 5 413 68


Balansräkning
 (KSEK) 2018-12-31 2017-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2 498 2 127
2 498 2 127
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 29 0
29 0
Summa anläggningstillgångar 2 527 2 127
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 729 1 005
Övriga fordringar 0 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 187 1914
4 916 2 919
Kassa och bank 2 046 2 090
2 046 2 090
Summa omsättningstillgångar 6 962 5 009
Summa tillgångar 9 489 7 136


Balansräkning

 (KSEK)  2018-12-31 2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 394 2 394
Reservfond 551 551
Fritt eget kapital
Fria reserver                    424 419
Periodens resultat 483 5
Summa eget kapital 3 852 3 369
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 4 485 2 486
Övriga skulder 566 512
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 586 769
5 637 3 767
Summa eget kapital och skulder 9 489 7 136
Ställda säkerheter 1 500 500
Ansvarsförbindelser Inga Inga


 

 

Kassaflödesanalys

(KSEK) 2018-01-01 2017-01-01
2018-12-31 2017-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 483 5
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 577 355
Betald skatt -11 -11
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital 1 049 349
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar -1 724 -19
Förändring av kortfristiga fordringar -261 -535
Förändring av leverantörsskulder 1 998 1 351
Förändring av kortfristiga skulder -129 149
Kassaflöde från den löpande verksamheten                    -116 946
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -941 -2 127
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -35 0
Kassaflöde från investerarverksamheten - 977 - 2127
Finansieringsverksamheten
Nyemission 0 0
Utbetald utdelning 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0
Årets kassaflöde -44 -832
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 2 090 2 922
Kursdifferens i likvida medel
Kursdifferens i likvida medel 0 0
Likvida medel vid årets slut 2 046 2 090

Om oss

Jojkas affärsidé är att erbjuda företag och organisationer olika kommunikationsplattformar inom SMS i syfte att öka lönsamhet och marknadsnärvaro samt fördjupa relationerna med sina kunder och nätverk.

Prenumerera

Dokument & länkar