Delårsrapport Q3 2019

Report this content

Januari – September 2019


Januari – september 2019 jämfört med motsvarande period 2018:


 • Nettoomsättning: KSEK 14 045 (KSEK 14 552)

 • Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 283  (KSEK 70)

 • Resultatet per aktie*: SEK - 0,030 (SEK 0,007)

* Beräknat på 9 577 366 aktier

Juli- September 2019


Tredje kvartalet 2019 jämfört med motsvarande kvartal 2018:


 • Nettoomsättning: KSEK 4 414 (KSEK 4 171)

 • Resultatet efter finansiella poster: KSEK 4 (KSEK 131)

 • Resultatet per aktie: SEK 0,0001 (SEK 0,014)

* Beräknat på 9 577 366 aktier


Bäste aktieägare,

Jojka är glädjande nog åter tillbaka på tillväxt. Under Q3 ökade omsättningen med 6% jämfört med motsvarande period förra året. Det är väldigt positivt taget i beaktande den tuffa start vi hade i början av året, vilken till stor del kan tillskrivas de förändrade förutsättningarna spelbolagen fick att agera efter.

Arbetet med att öka lönsamheten på befintliga kunderna fortskrider enligt plan. Vi kommer att intensifiera arbetet men ser redan nu att de satsningar vi gjort vad gäller produktutveckling och säljinsatser leder oss i rätt riktning. 

De satsningar på produktutveckling som gjorts ska nu även materialiseras i form av ökad nyförsäljning. För att möjliggöra detta så har Markus Fagerlund rekryterats. Markus har en gedigen säljerfarenhet och har på den korta tid han varit med oss bidragit med stor och ovärderlig kunskap. Vi har även inlett arbetet med att rekrytera ytterligare säljare för att möta den förväntade ökade efterfrågan och för att kunna lägga den tid som krävs för att framgångsrikt driva säljarbetet framåt.

Grundförutsättningarna för ett framgångsrikt säljarbete är nu på plats efter att vi investerat både resurser och tid i processerna som krävs för att skala försäljningen. Vi känner oss förbereda att ta emot ytterligare resurser på säljsidan och att på kortare tid än tidigare få nyrekryteringarna att kunna leverera goda resultat.

Vi har tidigare informerat om arbetet med att integrera Jojka mot andra system, bland annat mot Mailchimp, som är en av världens största e-post plattformar. Integrationen mot Mailchimp är nu klar och resultatet är att systemen tillsammans bildar en kraftfull skalbar lösning som fullt utbyggd kommer kunna konkurrera mot större och mer avancerade lösningar vad gäller pris och funktionalitet. Fördelen för kunden blir att kostnadseffektivt kunna skala sin verksamhet utan att behöva ta stora engångsinvesteringar.

Vi har under hösten intensifierat försäljningsarbetet ytterligare, dels via traditionell mötesbokning och dels via mässor där vi bland annat deltog på Retaildagen. Arbetet är nu inriktat på att sälja utifrån de behov vi identifierat och som ytterst handlar om att våra kunder ska kunna styra konsumenternas kundresa. Övergripande förmedlar vi budskapet, ”Enhance your customer experiance”, vilket många är väldigt intresserade av. Jojka kan på ett tydligt och enkelt sätt hjälpa kunderna beskriva detta.

Hösten är generellt en intensiv period för oss vad gäller försäljning, närmast har vi ett seminarium planerat med ett tiotal hotell där temat just är, kundresan. Det ska bli väldigt spännande att träffa dessa hotell och beskriva för dem vilken kraft Jojkas plattform skulle kunna vara när det gäller att skapa en nöjd kundresa för deras hotellgäster.

Vad gäller den fortsatta utvecklingen av plattformen så tar vi det just nu lite lugnare. Detta gör vi för att tillsammans med våra kunder kunna identifiera de prioriteringarna vi behöver göra för att ytterligare förenkla och förbättra användandet. Efter att ha arbetat intensivt med produktutveckling under en längre tid känner vi att det är det rätta beslutet för att kunna vara fortsatt kostnadseffektiva i de satsningar vi gör.

Jojka flyttade kontoret till Epicenter i Stockholm den 1 oktober. Detta har varit mycket positivt för oss i det pågående rekryteringsarbetet. Att kunna erbjuda trevligare lokaler i en mer dynamisk arbetsmiljö har underlättat arbetet och uppskattas mycket av kandidaterna.

Nu ser vi framemot en intensivtid där Blackfriday och Cybermonday traditionellt är stora dagar för handeln och för oss på Jojka.

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Dalebrant

VD, Jojka Communications AB (publ

Väsentliga händelser under perioden

 • Markus Fagerlund tillträder som interim försäljning och marknadschef

 • Påbörjat rekryteringsarbetet av en säljare

 • Partner till Retaildagen

 • Flyttat kontoret till Epicenter

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Tecknat avtal med 5 st nya kunder

 • Arrangerat kundevent för hotellbranschen

 • Påbörjat arbetet med förändra budskapet 
Övrig information

Nyckeltal
(KSEK) Juli-Sept2019 Juli-Sept2018 Jan-Sept2019 Jan-Sept2018
Nettoomsättning 4 414 4 171 14 045 14 552
Rörelseresultat (EBIT) 11 131 -263 84
Resultat efter finansiell poster 4 131 -283 70
Soliditet, % 59 59
Antal aktier, st 9 577 366 9 577 366 9 577 366 9 577 366
Resultat/aktie, SEK 0,0001 0,14 0,007 0,007
Eget kapital/aktie, SEK 0,36 0,36

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Total omsättning

Soliditet Eget kapital / Balansomslutningen

Resultat per aktie Resultat efter finansiella poster/antal aktier

Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av perioden

Aktien och aktieägare

Jojka Communications AB (publ) listades den 18 juli 2007 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Antalet utgivna aktier uppgår till 

9 577 366. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Aktien handlades till lägst 1,78 SEK och högst 3,2 SEK. 

Personal

Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 2 heltidstjänster.

Bolagsstruktur

Jojka Communications AB är ett publikt aktiebolag. Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Jojka Communications AB revisor.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2019                     2020-02-20

För ytterligare information

VD Fredrik Dalebrant, mail fredrik.dalebrant@jojka.com

Ekonomisk redogörelse för perioden

Resultaträkning
(KSEK)

juli-sept 2019 juli-sept 2018 jan-sept 2019 jan-sept 2018 
Nettoomsättning 4 404 4 172 14 004 14 576
Övriga rörelseintäkter 10 -1 41 -24
4 414 4 171 14 045 14 552
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader  -4 095 -3 404 -12 715 -12 198
Personalkostnader   -145 -490 -1 184 -1 830
Avskrivningar   -163 -146 -409 -440
Summa rörelsekostnader       - 4 403 - 4 040 -14 308 -14 468
Rörelseresultat (EBIT) 11 131 -263 84
Finansnetto -7 0 -20 -14

Resultat 4 131 -283 70


Balansräkning
 (KSEK) 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  2 232 2 089 2 498
 2 232 2 089 2 498
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer  23 33 28
 23 33 28
Summa anläggningstillgångar  2 255 2 122 2 527
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 328 965 2 729
Övriga fordringar 0 0 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 584 1 527 2 187
2 912 2 492 4 916
Kassa och bank 831 1 264 2 046
831 1 264 2 046
Summa omsättningstillgångar 3 743 3 756 6 962
Summa tillgångar                                                       5 998 5 878 9 489


Balansräkning

 (KSEK)  2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital  2 394 2 394 2 394
Reservfond  551 551 551
Tecknat ej registrerat aktiekapital  0 0

Fritt eget kapital
Fria reserver 907  424 424
Periodens resultat -283  70 483
Summa eget kapital 3 569  3 439 3 852


Kortfristiga skulderLeverantörsskulder
 1 452 1 511 4 485
Övriga skulder             757 426 566
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter               220 502 586
          2 429 2 439 5 637
Summa eget kapital och skulder           5 998 5 878 9 489
Ställda säkerheter             1 500 1000 1 500 
Ansvarsförbindelser           Inga Inga Inga

Prenumerera

Dokument & länkar