Ny strategi visar vägen för ett växande, lönsamt och hållbart vattenbruk

Sverige har god potential att producera hållbara och goda vattenbruksprodukter som fisk, skaldjur och alger. För att ta tillvara denna potential på bästa sätt har Jordbruksverket, branschen, forskare, intresseorganisationer och andra myndigheter tillsammans tagit fram en strategi för svenskt vattenbruk. Strategin visar vägen för ett växande, lönsamt och hållbart svenskt vattenbruk fram till 2020.

Sverige har över 200 mil kust och nästan 100 000 sjöar. Det ger goda förutsättningar för ett växande vattenbruk. Här finns plats för fler företag som kan producera bra mat och sättfisk för fisketurism och beståndsvård. Samtidigt kan vattenbruket skapa sysselsättning och erbjuda vissa miljötjänster såsom vattenrening.

-           Med strategin som grund kan vattenbruket växa och vara en av drivkrafterna för utveckling på landsbygden, säger Mats Persson, Jordbruksverkets generaldirektör.

-          Vi har länge strävat efter att få fram en nationell strategi för vattenbruket i Sverige och nu är vi äntligen i hamn. Vattenbruk är ett stort möjlighetsområde och det gäller nu att skapa en hållbar produktion med lönsamma och konkurrenskraftiga företag för vattenbruket, säger Henrik Hammar, ordförande i Vattenbrukarnas riksförbund.

Hållbart vattenbruk är kärnan
Strategin definierar och sätter ramarna för hur det svenska vattenbruket ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt fram till år 2020. Vattenbruket i Sverige ska

  • vara lönsamt och konkurrenskraftigt
  • tillgodose vårt behov av mat- och sättfisk, skaldjur och alger utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov
  • göra minsta möjliga negativa påverkan på miljön
  • kännetecknas av god djurvälfärd
  • bidra till regional utveckling, bland annat på landsbygden.

Det är många aktörer som står bakom strategin och tillsammans kan branschen, forskare, intresseorganisationer och myndigheter göra vattenbruket till en säker, långsiktigt lönsam och framgångsrik näring. Nästa steg är att ta fram en konkret handlingsplan för det fortsatta arbetet.

En framtidsnäring som tar tillvara på våra gemensamma resurser
En förutsättning för att vattenbruket ska utvecklas under de närmsta åtta åren är att odling av fisk och skaldjur bedrivs på ett resurseffektivt sätt. Det innebär bland annat att minska odlingarnas tillförsel av näringsämnen till Östersjön och att utnyttja de miljötjänster som vattenbruket kan bidra med. Som exempel kan nämnas musselodling som tar upp kväve och fosfor ur vattnet. Genom att använda ett foder som baseras på alternativa foderråvaror, såsom musslor och mikrober, istället för på vildfångad fisk kan dessutom trycket minska på vilda bestånd.

-          Konsumenterna ska känna igen svenska produkter och förknippa svenskt vattenbruk med hög kvalitet, god mat, miljömedvetenhet och friska djur. Dessa värden ska vi värna och använda som konkurrensfördelar på marknaden. Sverige har stora möjligheter att producera bra och miljövänliga produkter. Dessa möjligheter måste vi ta vara på, säger Ulrika Bergman på Jordbruksverket.

Strategin presenteras för första gången i Almedalen
Onsdagen den 4 juli klockan 16.10–16.30 presenterar Ulrika Bergman strategin på ett seminarium som Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, arrangerar: Miljövänligt vattenbruk. Något för Sverige?

Ulrika medverkar också under ett seminarium fredagen den 6 juli klockan 10.45–12.15. Värd för detta seminarium är Göteborgs universitet och temat är Hållbart vattenbruk - en framtidsbransch för Sverige?

Kontaktpersoner för journalister
Ulrika Bergman, fiskerienheten på Jordbruksverket, tfn 070-360 30 17
Henrik Hammar, ordförande Vattenbrukarnas riksförbund, tfn 070-586 21 00
Jordbruksverkets pressjour, tfn 036-15 63 36

Mer information
Seminarium: Miljövänligt vattenbruk. Något för Sverige? Arrangör: SLU.

Seminarium: Hållbart vattenbruk – en framtidsbransch för Sverige? Arrangör: Göteborgs universitet.

Vad är vattenbruk?
Vattenbruk är ett samlingsbegrepp för all odling av djur och växter i vatten. I Sverige odlar vi i dag fisk, musslor, ostron och kräftor. I andra delar av världen odlas även alger. Fisk, musslor och ostron odlas främst för att användas som livsmedel. Det finns också odling av sättfisk, det vill säga fisk som ska sättas ut i vattendrag för exempelvis beståndsvård. Kräftor odlas både för att användas som livsmedel och utsättning.

Ulrika Bergman, fiskerienheten Jordbruksverket, tfn 070-360 30 17
Henrik Hammar, ordförande Vattenbrukarnas riksförbund, tfn 070-586 21 00
Jordbruksverkets pressjour, tfn 036-15 63 36

Taggar:

Om oss

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Vårt uppdrag är att inom jordbruk och landsbygdsutveckling arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Vi administrerar EU-stöd för jordbruket, landsbygden och fiskeområdet. Distriktsveterinärerna är också en del av Jordbruksverket.