Analyst Group: Aktieanalys på Josab Water Solutions - Förlängd finansiering och är nu nära licensavtal i kina

Josab adresserar ett av världens största hälsoproblem, bristen på rent vatten. Bolaget är idag primärt verksamma i Indien där 53 % av befolkningen inte har vattenledningar in i sina hem. Samtidigt bearbetas den kinesiska marknaden, där ett licensavtal kan bli verklighet under juli 2019. Värdedrivarna bedöms idag vara en fortsatt expansion i Indien tillsammans med ett potentiellt licensavtal i Kina. I ett Base scenario förväntas Josab år 2022 nå en omsättning om ca 50 MSEK. Med en multipelvärdering och en diskonteringsränta om 12 %, erhålls ett nuvärde om 4 kr per aktie i ett Base scenario.

 
För fullständig analys läs här: http://analystgroup.se/analysis/josab-q1-19/
 
 
Är nära licensavtal i Kina – kan bli verklighet nu i sommar
 
Josab har sedan februari fört en dialog med Beijing Win Fortune Technologies Ltd, samt Global Green Development Capital China Co. Ltd, om en etablering på den kinesiska marknaden av Josabs teknologi. Under juni tillkom informationen att motparten vill göra en större investering i Josab, initialt vid kontraktsskrivandet och sedan över en period om tre år, om totalt upp till 230 MSEK. Den första investeringen, 7 miljoner aktier för 14 MSEK, blir bindande vid kontraktsskrivandet, den övriga delen av investeringen läggs på tre optioner över tre år med pris 6-10 SEK. En investering förutsätter dock att parterna kommer fram till ett underskrivet och för parterna affärsmässigt licensavtal för att bli gällande. Parterna är i avsiktsförklaringen överens om att alla förhandlingar skall vara klara tills den sista juli 2019.
 
Miljontals människor brukar vatten från osäkra källor
 
År 2012 var 748 miljoner människor beroende av vatten från osäkra källor samtidigt som den globala efterfrågan på vatten väntas öka med 50 % till 2050. Josab är ännu primärt verksamma på den indiska marknaden där 53 % av invånarna inte har vattenledningar indraga till sina hem. Då vatten är en nödvändighet väntas den ekonomiska tillväxten leda till en ökad efterfrågan på rent vatten. Josabs kostnader för varje enskild vattenkiosk estimeras uppgå till cirka 15 tSEK per år, motsvarande en försäljning om ca 650 liter/dag. Utifrån tidigare rapporter kan uppskattningar göras som visar en försäljningen om ca 1 000 liter per kiosk och dygn, samtidigt som den maximala kapaciteten är 20 000 liter per dygn. Det innebär att enskilda kiosker snabbt kan täcka sina kostnader samtidigt som kapaciteten ger skalbarhet.
 
Politiska risker trögrörliga strukturer
 
Med tanke på de marknader Josab verkar på, finns strukturella utmaningar i form av politiska system och trögrörliga myndigheter, något som kan göra att processer drar ut på tiden. Då Josab idag inte är ett lönsamt företag utgör detta en tydlig risk. Något som dock sänker risken på kort sikt är att Josab nyligen förlängt sitt konvertibellån om 25 MSEK, med nya villkor, där lånet nu istället utgår 2020-06-30.
 
 
Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group, (http://analystgroup.se/om-ag/)  
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Josab Water Solutions. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva. 

Om oss

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd samt Josab India Pvt Ltd.

Prenumerera