Analyst Group: Aktieanalys på Josab Water Solutions - Nuvarande projekt bäddar för tillväxt

Josab adresserar ett av världens största hälsoproblem, bristen på rent vatten. Bolaget är idag primärt verksamma i Indien där 53 % av befolkningen inte har vattenledningar in i sina hem. I takt med att den ekonomiska utvecklingen fortlöper väntas utvecklingsländer som t.ex. Indien allokera mer resurser till att tillgodose dessa behov. Josab innehar en teknik som på ett effektivt sätt kan framställa rent vatten och via s.k. vattenkiosker kan det erbjudas direkt mot konsumenter. Vidare har ett testprojekt med kinesiska vattenmyndigheten inletts under september 2018. I ett Base scenario förväntas Josab år 2022 nå en omsättning om >60 MSEK. Med en målmultipel om EV/Sales 6,6x och en diskonteringsränta om 13 %, erhålls ett teoretiskt fundamentalt nuvärde om 3,7 kr per aktie i ett Base scenario.

 
För fullständig analys läs här: https://analystgroup.se/analysis/josh-water-solutions-q3-18/
 
 
Miljontals människor brukar vatten från osäkra källor
 
År 2012 var 748 miljoner människor beroende av vatten från osäkra källor samtidigt som den globala efterfrågan på vatten väntas öka med 50 % till 2050. Josab är primärt verksamma på den indiska marknaden där 53 % av invånarna inte har vattenledningar indraga till sina hem. Då vatten är en absolut nödvändighet väntas den ekonomiska tillväxten leda till en ökad efterfrågan på rent och hälsosamt vatten.
 
Låga investeringskostnader och återkommande intäkter innebär ger en skalbar affärsmodell
 
Josabs kostnader för varje enskild vattenkiosk estimeras uppgå till cirka 15 tSEK per år, motsvarande en försäljning om ca 650 liter per dag. I Q1-18 uppskattades försäljningen per kiosk ha uppgått till knappt 1 000 liter per kiosk per dygn, samtidigt som den maximala kapaciteten är 20 000 liter per dygn. Det innebär att de enskilda kioskerna snabbt kan täcka sina kostnader samtidigt som kapaciteten skapar en skalbarhet i affärsmodellen. Genomsnittlig försäljningen per kiosk estimeras uppgå till ca 2 000 liter per dygn år 2022.
 
Gruvtillgång sänker risken för Bolaget
 
Josab äger marken och brytningsrätten till en gruva i Ungern, där Bolagets zeolit utvinns. Utifrån zeoliten framställer bolagets sin produkt Aqualite som kan filtrera bort partiklar i vattnet ned till 1 mikron, vilket kan jämföras med 25 mikroner för traditionella sandfilter. Gruvfyndigheten har ett bokfört värde om 30 MSEK men innehar ett betydlig större kommersiellt värde.
 
Diskonterat värde per aktie uppgår till 3,7 kr
 
År 2022 estimeras Bolaget omsätta ca 65 MSEK. Med en målmultipel om EV/Sales 6,6x motsvarar det ett bolagsvärde om ca 420 MSEK 2022. Med en diskonteringsränta om 13 % och justering för kapitalbehov motsvarar det ett värde per aktie om 3,7 kr.
 
 
  
Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group, (http://analystgroup.se/om-ag/)
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Josab Water Solutions. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.
 

Om oss

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd samt Josab India Pvt Ltd.

Prenumerera

Dokument & länkar